Jaarrekening 2018

Financieel resultaat 2018

De jaarrekening 2018 sluit met een negatief saldo van € 503.000.

De begroting 2018 is vastgesteld met een structureel sluitend saldo. Na verwerking van incidentele posten start de begroting met een gering negatief saldo van € 71.000. Door de financiële wijzigingen uit de bestuursrapportages 2018 en de circulaires gemeentefonds komt de begroting na deze wijzigingen uit op een negatief saldo van € 493.000.

In de volgende tabel is het verloop van het saldo in hoofdlijnen weergegeven.

Financieel verloop begroting in hoofdlijnen

2018

Saldo programmabegroting 2018

          -71.000

Gemeentefonds septembercirculaire 2017

        82.000

1ste  bestuursrapportage 2018

     -1.138.000

Gemeentefonds meicirculaire 2018

      815.000

2de bestuursrapportage 2018

     489.000

Gemeentefonds septembercirculaire 2018

     -670.000

Verwacht saldo jaarrekening 

     -493.000

(bedragen in euro's, - = nadeel)

Het verwachte saldo van € 493.000 negatief is door een aantal mee- en tegenvallers in het laatste kwartaal uitgekomen op een negatief resultaat van € 503.000. Een tegenvaller ten opzichte van de verwachting van € 10.000.
Het totale resultaat ad € 503.000 wijkt 0,75% af van de begrotingsomvang van afgerond € 66 miljoen.

In de tabel hieronder wordt de toename van € 10.000 op hoofdlijnen verklaard. Daarbij is uitgegaan van de belangrijkste mutaties die invloed op het saldo hebben. Dit houdt in dat afwijkingen die via de reserves lopen niet in het overzicht zijn opgenomen.

Progr.

Belangrijkste verschillen                                             

 Bedrag 

1

Gemeentefonds

      210.000

3

Beheer openbare ruimte

      200.000

6

Inkomensregelingen

        80.000

7

Sociaal domein 

-750.000

8

Duurzaamheid

      235.000

9

Ruimtelijke ordening

- 60.000

Andere afwijkingen in de programma's 

        75.000

Totaal

-10.000

Hieronder volgt een toelichting op deze posten. Voor een uitgebreidere specificatie en toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 4.7 van de jaarrekening.

Gemeentefonds                        Voordeel 210.000
Na ontvangst van de septembercirculaire hebben wij de aanpassing in verband met de lagere bijdrage van het Rijk (trap op en trap af) verwerkt in de begroting. Daarbij konden wij nog geen rekening houden met de bijstelling van de maatstaven. Bijstelling van die maatstaven over de voorgaande jaren heeft een positief effect op de jaarrekening van € 125.000. Voor 2018 is het positief effect bijna € 90.000. Er is een reële kans dat over 2018 nog een nabetaling plaats zal vinden in verband met lagere uitgaven door het Rijk in 2018. Aangegeven is dat bij ontvangst van de mei circulaire 2019 hier meer duidelijkheid over komt. Van dit risico is melding gemaakt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Beheer openbare ruimte                     Voordeel 200.000
Voor 2018 was onderhoud gepland aan de Jagtlusterallee. In verband met de herinrichting is het geplande onderhoud niet uitgevoerd wat leidt tot een voordeel in 2018.
Verder was het de bedoeling dit onderhoudsbudget in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de herinrichting. Door een recente BBV wijziging is dit niet meer toegestaan en zijn de kosten van de herinrichting volledig op afschrijving gezet, wat betekent dat de middelen die wij gepland hadden voor onderhoud kunnen vrijvallen.
Een ander voordeel dat zichtbaar is in deze jaarrekening komt van openbare verlichting, waar geplande werkzaamheden door de aannemer niet zijn uitgevoerd. Voorgesteld is dit over te hevelen. Nadelen bij het beheer van de openbare ruimte betreffen hogere kosten bij groen door langdurige droogte deze zomer en meer kosten op tractie door hogere exploitatiekosten (brandstof en verzekeringen).

Inkomensregelingen                        Voordeel 80.000
Uitkeringen levensonderhoud, waarbij verwacht wordt dat cliënten op termijn over vermogen gaan beschikken, worden verstrekt als leenbijstand en verantwoord in de bijzondere bijstand. Indien het verwachte vermogen daadwerkelijk vrijkomt (bijvoorbeeld door ontvangst van een erfenis of verkoop woning) wordt de verstrekte uitkering op grond van de Participatiewet met deze opbrengst verrekend. In 2018 heeft deze situatie zich bij enkele cliënten voorgedaan.

Sociaal Domein                        Nadeel     750.000
Het sociaal domein laat een fors nadeel zien. In dit nadeel is een incidenteel voordeel verwerkt van
€ 500.000. Dit voordeel betreft de vrijval van middelen voor beschermd wonen van de centrum gemeente. De vraag naar zorg en duurdere zorg neemt toe. Dit is met name zichtbaar bij Jeugd
(€ 700.000), de verstrekkingen en begeleiding bij de Wmo (€ 400.000) en de participatie (€ 300.000).
Per saldo een totaal nadeel van € 1.400.000. Extra inzet bij de toegang naar zorg in verband met herindicering heeft geleid tot een nadeel van € 100.000 op de apparaatslasten. Voordelen in het sociaal domein zijn zichtbaar op volksgezondheid en samenkracht burgerparticipatie € 300.000.  

Duurzaamheid                           Voordeel 235.000
Door landelijke ontwikkelingen, werkdruk bij aannemers en vrijwilligers en langere voorbereidingstijden  zijn de geplande werkzaamheden voor de volgende projecten/acties vertraagd: energieonderzoek, duurzame dorpen, asbestaanpak en energie neutraal bouwen. Voor deze onderwerpen is budgetoverheveling aangevraagd zodat de werkzaamheden alsnog in 2019 uitgevoerd kunnen worden.

Ruimtelijke ordening                        Nadeel 60.000
Door meer ruimtelijke initiatieven zijn er extra kosten gemaakt voor inhuur van personeel. Hier tegenover staat dat er meer leges worden ontvangen.  Daarnaast zijn door het vestigen van o.a. wet voorkeursrecht gemeenten extra kosten gemaakt die van tevoren niet bekend waren.

Andere afwijkingen per saldo                     Voordeel  75.000
Andere afwijkingen op verschillende programma's.

Investeringen
Naast de afwijkingen in de programma's zien we ook afwijkingen binnen de investeringen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar paragraaf 5.2.2 en paragraaf 5.2.3.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Begrotingsboek

Na wijzigingen

(Na wijz.) - Realisatie

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestuur/onderst/alg.dek.middel

18.541

17.870

18.197

328

Openbare orde en veiligheid

-1.969

-2.095

-2.068

26

Beheer openbare ruimte

-5.202

-4.965

-4.692

273

Economische zaken

-63

-88

232

320

Onderwijs en vrije tijd

-4.354

-5.138

-5.103

34

Inkomensondersteuning

-1.443

-2.094

-1.918

176

Sociaal domein

-6.586

-7.061

-7.774

-713

Duurzaamheid en milieu

-260

-475

-176

299

Ruimtelijke ordening en VHV

-904

-1.109

-623

486

Saldo van baten en lasten

-2.241

-5.155

-3.925

1.229

Stortingen in reserves

-20

-241

-1.331

-1.090

Onttrekkingen aan reserves

2.189

4.903

4.753

-149

Resultaat

-71

-493

-503

-10

ga terug