Jaarrekening 2018

Incidentele baten en lasten

4.6 Incidentele baten en lasten

 

Incidentele bedragen exploitatie

Begroot

Werkelijk

Saldo

LASTEN

Programma 1

Burgemeesterswisseling 

30.000

40.665

-10.665

Planning en Control, kapitaallasten 

11.000

11.043

-43

Procesoptimalisatie (LEAN) t.l.v. ARVB 

5.000

295

4.705

Upgrade sharepoint 

36.000

10.000

26.000

Activiteiten rond gemeenteraadsverkiezingen 

15.000

25.906

-10.906

Vastgoed (luchtfoto's) 

15.000

6.570

8.430

Uitwijk hosting en TPM 

18.000

3.553

14.447

Kapitaallasten uitvoering Wet Woz 

15.000

15.000

0

Visie op dienstverlening 

8.000

7.488

512

Hertaxatie gemeentelijke eigendommen/onderwijsgebouwen 

10.000

7.260

2.740

Gemeentelijke website 

28.000

11.504

16.496

Kosten opstellen bedrijfsinformatieplan 

35.000

22.063

12.937

Meerwerk accountantskosten 

6.000

6.500

-500

Opleiding tbv Transformatie 

30.000

15.002

14.998

Verbouw MO tlv reserve 

29.000

27.567

1.433

Wijzigingen BBV tlv reserve 

40.000

40.000

0

Reisleider tlv reserve 

43.650

43.650

0

Toevoeging voorziening onderhoud gebouwen 

930.000

930.000

0

Programma 3

Aankoop duurzame goederen 

44.000

35.756

8.244

Participatiebeleid integraal beheer openbare ruimte 

15.000

13.971

1.029

Vechtdalverbinding (N340-N377) 

40.000

9.280

30.720

Kosten verkopen groenstroken 

72.000

90.539

-18.539

Herstel deel kade 

18.000

17.995

5

Aanschaf electr. Auto Cleanteam 

26.000

0

26.000

Lasten ivm verkoop snippergroen storting in reserve

241.000

268.141

-27.141

Programma 5

Subsidie zwembad Heidepark 

7.000

7.000

0

Cultuurbeleid 2018-2020 

152.800

79.763

73.037

De Spil 

150.000

424.000

-274.000

Buitenruimte De Spil 

440.000

313.874

126.126

Haalbaarheidsonderzoek bo Nieuwleusen tlv reserve 

45.000

0

45.000

Kunstwerk buitenruimte de Spil tlv reserve 

70.000

0

70.000

Programma 7

Consultatiebureaus 

      80.000

      77.118

2.882

EB hulp bij huishouden 

      67.000

      67.000

0

Preventieve gezondheidszorg 

      80.000

      40.000

40.000

Laaggeletterdheid 

      47.400

      47.400

0

Uitproberen slimme leeftechnologie 

      40.000

      40.000

0

Suite voor Sociale Regie 

      25.000

      28.120

-3.120

Programma 8

Verduurzaming gebouwen 

      65.000

      65.000

0

Omgevingsdienst 

    130.500

    130.500

0

Energieneutraal renoveren 

    200.000

      72.730

127.270

Totaal lasten 

3.360.350

3.052.253

308.097

Incidentele bedragen exploitatie

Begroot

Werkelijk

Saldo

BATEN 

Programma 1

Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) t.l.v. ARVB 

5.000

295

4.705

Website tlv reserve 

18.000

11.504

6.496

Verbouw MO tlv reserve 

29.000

27.567

1.433

Wijzigingen BBV tlv reserve 

40.000

40.000

0

Reisleider tlv reserve 

43.650

43.650

0

Transformatie tlv reserve 

20.000

5.002

14.998

Storting in reserve tgv voorziening gebouwen 

930.000

930.000

0

Programma 3 

Extra lasten tbv verkoop snippergroen tlv reserve 

72.000

93.534

-21.534

Programma 5

Cultuurbeleid 2018-2020 t.l.v. ARVB 

152.800

79.763

73.037

Schat van Dalfsen tlv reserve 

25.000

23.430

1.570

De Spil tlv reserve 

150.000

424.000

-274.000

Buitenruimte De Spil tlv resere 

440.000

313.874

126.126

Haalbaarheidsonderzoek bo Nieuwleusen tlv reserve 

45.000

0

45.000

Kunstwerk buitenruimte de Spil tlv reserve 

70.000

0

70.000

Programma 6 

Vergunninghouders 

256.000

151.000

105.000

Klijnsmagelden 

74.000

74.000

0

Programma 7

Consultatiebureaus t.l.v. ARVB 

90.000

77.118

12.882

EB hulp bij huishouden t.l.v. Res. Sociaal Domein 

67.000

67.000

0

Preventieve gezondheidszorg t.l.v. Res. Sociaal Domein 

80.000

40.000

40.000

Laaggeletterdheid t.l.v. Res. Sociaal Domein 

47.400

47.400

0

Uitproberen slimme leeftechnologie 

40.000

40.000

0

Thuis in Dalfsen 

70.000

70.000

0

Inzet personeel tlv res Sociaal Domein 

182.400

170.600

11.800

Programma 8

Warmteactie 

130.000

77.800

52.200

Programma 9

Omgevingswet 

34.000

34.000

0

Leegstand 

17.000

0

17.000

 Totaal baten 

3.128.250

2.841.537

286.713

ga terug