Jaarrekening 2018

Financieel resultaat 2018

Voorstellen tot budgetoverheveling

Onderstaande prestaties zijn in 2018 niet  of niet volledig gerealiseerd. Hieronder staan twee tabellen opgenomen. De bedragen in de eerste tabel zijn door ons al geaccordeerd voor budgetoverheveling conform de financiële verordening. Wij vragen u nu om deze te bekrachtigen. De bedragen in de tweede tabel zijn nog niet door ons geaccordeerd omdat deze niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan budgetoverheveling in de financiële verordening. Eén van deze budgetten is namelijk al vorig jaar overgeheveld en één budget betreft een structureel budget. De redenen dat toch voorgesteld wordt deze budgetten over te hevelen staan genoemd onder de tweede tabel.

Budgetoverheveling A (voldoet aan de voorwaarden)

Omschrijving

Prog

Lasten 

Baten 

Reserve 

Saldo

A01

Asielinstroom vergunninghouders

6

    105.000

            -  

    105.000

             -  

A02

Werkzaamheden ikv Bedrijfsinformatieplan

1

      13.000

            -  

            -  

      13.000

A03

Update Sharepoint

1

      21.000

            -  

            -  

      21.000

A03

Update Sharepoint

1

       5.000

            -  

            -  

        5.000

A04

Budget fiscalist

1

      13.000

            -  

            -  

      13.000

A05

Aansluiting eHerkenning en Ondernemersloket

1

      10.000

            -  

            -  

      10.000

A06

Omgevingswet

9

      25.000

            -  

            -  

      25.000

A07

Preventieve gezondheidszorg

7

      40.000

            -  

      40.000

             -  

A08

Transformatie sociaal domein

1

      14.000

            -  

      14.000

             -  

A09

Beleidsplan transformatie

7

      50.000

            -  

            -  

      50.000

A10

Planvorming N340

3

      30.000

            -  

            -  

      30.000

A11

Warmteactie

8

      52.200

            -  

      52.200

             -  

A12

Asbestaanpak

8

      10.000

            -  

            -  

      10.000

A13

Energieonderzoek

8

      25.000

            -  

            -  

      25.000

A14

Energiebesparen maatregelen gemeentelijke gebouwen

8

      25.000

            -  

            -  

      25.000

A15

Duurzame dorpen

8

      69.500

            -  

            -  

      69.500

A16

DNA van Dalfsen

5

      71.380

            -  

      71.380

             -  

A17

Haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs Nieuwleusen

5

      45.000

            -  

      45.000

             -  

A18

Kunstwerk de Spil

5

      70.000

            -  

      70.000

             -  

A19

Buitenruimte de Spil

5

    126.000

            -  

    126.000

             -  

Budgetoverheveling A

    820.080

            -  

    523.580

     296.500

Voorgesteld wordt:

  1. De budgetten genoemd in deze tabel over te hevelen naar 2019, 2020 en 2021;
  2. (Een gedeelte van) de budgetten Asielinstroom vergunninghouders, Omgevingswet en Planvorming N340 over te hevelen naar 2020;
  3. Een gedeelte van het budget Duurzame Dorpen over te hevelen naar 2021;
  4. De totale budgetoverhevelingen A ad € 820.080 voor € 296.500 ten laste brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar en voor € 523.580 te dekken ten laste van de (bestemmings)reserves waarop reeds de claim is gelegd.

Nadere toelichting:

A 01. Asielinstroom vergunninghouders   Neutraal
  Lasten € 105.000
  Algemene reserve reeds bestemd € 105.000
Volgens het uitwerkingsakkoord ‘verhoogde asielinstroom vergunninghouders’ is voor de vergunninghouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest, een bedrag van € 4.430 per vergunninghouder  overgemaakt via de gemeentefonds circulaires in 2017 en 2018. Deze middelen zijn bedoeld voor alle kosten die de gemeente maakt door de grotere instroom van vergunninghouders en in het bijzonder voor kosten voor participatie en integratie. Deze middelen waren incidenteel. De laatste inkomsten zijn in 2018 voor deze groep ontvangen.
De kosten die gemaakt worden voor de groep vergunninghouders die de afgelopen jaren naar Dalfsen zijn gekomen, beperken zich echter niet tot één of twee jaar, maar spreiden zich over meerdere jaren uit. Denk aan de kosten voor re-integratie, welzijn en preventie.
Bij de 2e bestuursrapportage van 2017 hebben wij reeds aangegeven dat wij de incidentele middelen die in 2017 overbleven wilden meenemen naar de jaren 2018 tot en met 2020. De extra middelen zijn meegegaan naar 2018 en in dit voorstel doen wij het verzoek de middelen over te hevelen naar 2019 en 2020 voor respectievelijk € 40.000 en € 65.000 om ook de komende jaren in te kunnen blijven zetten op de integratie en participatie van vergunninghouders.

A 02. Werkzaamheden in het kader van bedrijfsinformatieplan   Lasten € 13.000

De werkzaamheden voor het opstellen van een Bedrijfsinformatieplan zijn uitgevoerd, echter de hiermee samenhangende werkzaamheden, zoals het onderzoeken van aansluiting bij SSC-ONS voor ICT nog niet. Overgang ICT naar SCC loopt nu, bedoeling is dat er in mei een voorstel in de raad komt hiervoor. De raad is hiervan op de hoogte. Verwachting is dat in 2019 nog kosten gemaakt worden en dat de middelen daarvoor nodig zijn.

A 03. Update Sharepoint   Lasten € 26.000
De financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de upgrade van Sharepoint zijn niet volledig gebruikt in 2018. Niet alle werkzaamheden zijn in 2018 voltooid mede omdat de standaard installatie van de server niet voldoende was. Deze is nu met maatwerk is ingericht en dit heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan verwacht en de migratie zal plaatsvinden in 2019.

A 04. Budget fiscalist    Lasten € 13.000
Het incidentele budget voor de fiscalist is in 2018 nog niet volledig aangewend. Het inventariseren en prioriteren van de werkzaamheden in het kader van belastingwerkzaamheden en daaraan gerelateerde processen heeft enige tijd gekost, waardoor de uitvoering overloopt naar 2019.

A 05. Aansluiting E-herkenning en ondernemersloket     Lasten € 10.000
In 2020 is het voor ondernemers mogelijk om 90% van de gemeentelijke producten en diensten online te regelen. Hiervoor maken we gebruik van gestandaardiseerde e-formulieren van leveranciers, digitale pakketten, e-Herkenning en Berichtenbox (Antwoord voor Bedrijven). In 2019 sluiten we naar we verwachten aan op het landelijk Ondernemersloket (producten, diensten en e-formulieren voor ondernemers). De realisatie hiervan is, in tegenstelling tot de planning, niet in 2018 maar in 2019. De reden hiervan ligt in het stellen van andere prioriteiten van de landelijke overheid, waardoor we het hebben doorgeschoven naar 2019 (o.a. toegankelijkheid, invoering Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie).

A 06. Omgevingswet   Lasten € 25.000
De startnotitie omgevingsvisie is in eigen beheer uitgevoerd. Inzet op organisatieontwikkeling wordt als organisatie brede beweging opgepakt in plaats van alleen Omgevingswet. Hierbij is de evaluatie organisatiecultuur als basis genomen. In 2019 willen we de middelen inzetten voor: Organisatie Cultuur en Opleiding en participatie Omgevingsvisie in samenhang met Missie/Visie.

A 07. Preventieve gezondheidszorg   Neutraal
  Lasten € 40.000
  Reserve sociaal domein € 40.000
Er is door de raad € 80.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het lokaal (preventief) gezondheidsbeleid en alcoholmatigingsbeleid. Niet alle vooraf geplande activiteiten zijn in 2018 gerealiseerd, omdat voorbereiding en afstemming van uitvoeringen partijen meer tijd heeft gekost dan verwacht. Als gevolg daarvan zijn er eveneens minder aanvullende activiteiten uitgevoerd. Met het over te hevelen budget kan de uitvoering op een later moment plaatsvinden.

A 08. Transformatie sociaal domein   Neutraal
  Lasten € 14.000
  Reserve sociaal domein € 14.000
Budget is vooraf vastgesteld op basis van verwachte uitgaven voor opleiding en ontwikkeling. Door tussentijds vertrek van de eenheidsmanager is vertraging in het proces ontstaan en daardoor ook vertraging in inkoop van opleiding en uitvoering ondersteunende activiteiten. Verzocht wordt een gedeelte van het in 2018 beschikbaar gestelde budget van € 30.000 over te hevelen.

A 09. Beleidsplan transformatie   Lasten € 50.000
Het beleidsplan transformatie is uitgesteld naar 2019 omdat het beleidsplan in 2018 nog niet gereed was. Hiervoor zijn meerdere oorzaken waaronder personeelsverloop (coördinator beleid en eenheidsmanager), de focus op de analyse jeugdzorg en de bezinning op de vorm waarin inwoners worden betrokken.

A 10. Planvorming N340   Lasten € 30.000
Het verleggen van het gemeentelijk drukriool wordt in 2020 uitgevoerd. Door vertraging wordt de inhuur van externe expertise later ingezet. De vertraging komt doordat de provincie er toch voor heeft gekozen om kabels en leidingen (dus ook drukriool) niet voor de werkzaamheden te verleggen, maar gelijk met de wegwerkzaamheden mee te nemen.

A 11. Warmteactie   Neutraal
  Lasten € 52.200
  Reserve milieu € 52.200
De warmteactie is afhankelijk van de deelname van woningeigenaren en  verloopt langzamer dan verwacht. De hoofdredenen zijn de werkdruk bij installateurs en koudwatervrees bij de woningeigenaren. Op basis van de huidige aanvragen is het restbudget medio 2019 op.

A 12. Asbestaanpak   Lasten € 10.000
In 2018 was budget beschikbaar van € 15.000 voor aanpak van de asbestproblematiek. Een eerste proefproject van ongeveer € 5.000 is gerealiseerd (asbestschuurtjes Dalfsen). In 2019 is een tweede proefproject gepland in Nieuw- en Oudleusen.

A 13. Energieonderzoek   Lasten € 25.000
In 2018 was budget beschikbaar van € 25.000 voor een onderzoek naar alternatieven voor grootschalige energieopwekking voor gemeentelijke en maatschappelijke panden.
Door landelijke en regionale ontwikkelingen (klimaatakkoord, warmteplannen, regionale energiestrategie) is het onderzoek, later dan gepland, onlangs gestart en wordt grotendeels in uitgevoerd in 2019.

A 14. Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen   Lasten € 25.000
Tot 2020 is € 140.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen voor onze gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks is rekening gehouden met een budget van € 46.000. Door uitloop van andere grote verbouwingen en werkdruk bij aannemers zijn de geplande isolatiemaatregelen voor 2018 nog niet allemaal gerealiseerd. De resterende maatregelen zijn inmiddels aanbesteed en ingepland.

A 15. Duurzame dorpen   Lasten € 69.500
Voor de activiteiten van de Duurzame Dorpen is totaal € 300.000 subsidie beschikbaar. In het collegebesluit hierover is vastgesteld dat resterende jaarbudgetten worden overgeheveld. De reden dat het jaarbudget in 2018 niet geheel is besteed komt omdat veel projecten in de opstartfase zitten.

A 16. DNA van Dalfsen   Neutraal
  Lasten € 71.380
  Algemene reserve reeds bestemd € 71.380
Het project DNA is gesplitst in 4 jaren, met een totaal budget van €375.000. In 2017 is gestart, hiervoor was € 105.000 beschikbaar. Vervolg vindt plaats in 2018 tot en met 2020.

A 17. Haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs Nieuwleusen   Neutraal
  Lasten € 45.000
  Reserve grote projecten € 45.000
Dit betreft de tweede fase van de ontwikkeling van het middengebied Nieuwleusen: haalbaarheidsonderzoek huisvesting basisonderwijs. Dit is in 2017/2018 stop gezet. Wordt in 2019/2020 opnieuw opgepakt, na vaststelling van de visie op integrale kindcentra (IKC) en in relatie tot uit te werken Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs.

A 18. Kunstwerk de Spil   Neutraal
  Lasten € 70.000
  Reserve grote projecten € 70.000
De Spil is in 2018 geopend. Op dit moment wordt gewerkt aan de afwerking van de buitenruimte waarna de plaatsing van het kunstwerk zal volgen.

A 19. Buitenruimte de Spil   Neutraal
  Lasten € 126.000
  Algemene Reserve reeds bestemd € 126.000
De werkzaamheden aan de buitenruimte rond De Spil zijn nog niet afgerond. Het middengebied is nog volop in ontwikkeling waardoor ook in 2019 nog de nodige werkzaamheden worden aanbesteed en uitgevoerd door diverse aannemers. Dat was ook zo voorzien in de planning. Om die reden wordt budgetoverheveling aangevraagd.

Budgetoverheveling B (voldoet niet aan de voorwaarden)

Omschrijving

P

Lasten 

Baten 

Reserve 

Saldo

B01

Leegstand buitengebied

9

      17.000

            -  

      17.000

             -  

B02

Openbare verlichting

3

      45.000

            -  

            -  

      45.000

Budgetoverheveling B

      62.000

            -  

      17.000

      45.000

Wij stellen voor om deze budgetten over te hevelen naar 2019 en voor € 45.000 ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar en voor € 17.000 ten laste van de reserve waar de claim op is gelegd.

B 01. Leegstand buitengebied   Neutraal
  Lasten € 17.000
  Algemene reserve reeds bestemd € 17.000
Vanwege personele wisselingen is er in het jaar 2018 geen mogelijkheid geweest om de aanpak leegstand verder op te pakken. Hier wordt in 2019 verder aandacht aan besteed. Verder is de provincie bezig met ervencoaches. Dit zijn personen die initiatiefnemers helpen met erftransformaties van hun voormalige agrarische percelen. Dit project sluit aan bij de aanpak leegstand voor Dalfsen. Verzocht wordt het resterende bedrag over te hevelen naar 2019.

B 02. Openbare verlichting   Lasten € 45.000
In 2018 is de aannemer, verantwoordelijk voor het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan de openbare verlichting niet in staat gebleken de hiervoor door ons geplande werkzaamheden volledig uit te voeren(aanbesteed werk). Dit ondanks herhaaldelijke verzoeken en aanmaningen. Om die reden is op groot onderhoud openbare verlichting een bedrag overgebleven. In 2019 willen wij de nu ontstane achterstand in de onderhoudsplanning inhalen en vragen wij deze middelen over te hevelen naar 2019.

Totaal overzicht:

Omschrijving

Lasten 

Baten 

Reserve 

Saldo

Budgetoverheveling A

      820.080

            -  

    523.580

    296.500

Budgetoverheveling B

        62.000

            -  

      17.000

      45.000

Totaal Budgetoverheveling 

      882.080

            -  

    540.580

    341.500