Jaarrekening 2018

Financieel resultaat 2018

Resultaten grondexploitatie

Via de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2019 (MPG 2019) is de raad geïnformeerd over de geactualiseerde grondexploitaties. De marktomstandigheden zijn positief te noemen, ook in Dalfsen is dit zichtbaar.

Marktomstandigheden woningmarkt blijven goed
In de markt is zichtbaar dat er nog steeds vraag is naar woningbouw kavels, er zijn in 2018 succesvolle uitgiften geweest in o.a. Oosterdalfsen. Net zoals vorig jaar is zichtbaar dat het proces tot werkelijke overdracht van de grond veel tijd in beslag neemt. In 2018 zien we ook dat gegadigden hun optie tot aankoop terug geven aan de gemeente. Een oorzaak hiervan kan gevonden worden in de sterk stijgende bouwkosten.

Toename in verkoop bedrijfslocaties
Voor de industrielocaties zien we ook een sterke toename van de vraag. We zien dit terug in het aantal verkopen, niet alleen in het aantal verkopen in 2018 (waar de gepasseerde ha uitkomt op 1,4 ha (begroot 1,3 ha), maar met name doordat een aantal verkopen die eind 2018 zijn getekend en in 2019 daadwerkelijke zijn gepasseerd. De financiële effecten hiervan zien we vooral terug in 2019. In de MPG 2019 is dit wel zichtbaar doordat de programmering korter is geworden.

In 2018 is een (tussentijdse) winst gerealiseerd van € 0,85 mln.
Jaarlijks wordt op basis van het percentage van de voortgang van de grondexploitaties beoordeeld of op de grondexploitaties een tussentijdse winst gerealiseerd moet worden. De resultaten vanuit de MPG 2019 laat een positief beeld zien. In 2018 is per saldo een tussentijdse winst gerealiseerd van    €  857.000. In 2018 is de grondexploitatie Parallelweg afgesloten.

Vrijval € 1,3 mln. naar algemene reserve vrij besteedbaar
De resultaten van de grondexploitaties zijn toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie, hiermee komt de totale reserve op een saldo van € 3.570.000. Op basis van de opgestelde risico-inventarisatie is een risicobuffer van € 2.311.000 benodigd. Door de verbeterde posities in de grondexploitaties zijn de risico’s afgenomen. Vanuit de algemene reserve grondexploitatie kan een bedrag van € 1.259.000 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar.