Jaarrekening 2018

Ruud van Leeuwen

wethouder

Ruud van Leeuwen

Verantwoordelijk voor

Burgerzaken (baten secretarieleges)
Overhead (planning en control)
Treasury
OZB-woningen
OZB-niet woningen
Belastingen overig
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting (VpB)
Economische promotie (toeristenbelasting)
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Mutaties reserves
Verkeer en vervoer
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen)
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (baten marktgelden)
Inkomensregelingen (kwijtschelding gem. belastingen)
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Begeleidende participatie (S.D.W.)
Arbeidsparticipatie (reintegratie)
Riolering (baten)
Riolering (water-/klimaatbeleid en waterschap)
Afval (baten)
Begraafplaatsen en crematoria (baten)
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen (baten bouw- en omgevingsvergunningen)

ga terug