Jaarrekening 2018

EMU saldo

4.11 EMU saldo

 

x € 1.000

werkelijk 2017

Begroot 2018

Werkelijk 2018

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q.

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2.170

-2.241

-3.925

+2

Afschrijvingen ten laste van exploitatie

2.234

2.327

2.269

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

lasten van de exploitatie

847

828

1.837

-4

Investeringen in (im)materiele vaste activa die op

de balans worden geactiveerd

-6.582

-2.958

-10.072

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de

Europese Unie en overigen, die niet op de

exploitatie zijn verantwoord en niet al in

67

-

160

in mindering zijn gebracht bij post 4

+6a

Baten uit desinvesteringen in (im) materiele vaste

(tegen verkoopprijs) voorzover niet op exploitatie

-

-

-

verantwoord

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

woonrijp maken e.d.

-2.695

-4.671

-3.755

+8a

Baten bouwgrondexploitatie:

8.646

8.774

6.979

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-1.107

-1.767

-564

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar

rechtstreeks ten laste van de reserves worden 

gebracht en die nog niet vallen onder eén van de

-

 -

-

andere genoemde posten

11b

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

-

 -

-

aandelen

Berekend EMU-saldo

€ 3.579

€ 292

-€ 7.071

ga terug