Jaarrekening 2018

Taakvelden

4.14 Taakvelden

Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden'
overzicht bij de begroting te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld
zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Op basis van de ingerichte grootboekstructuur worden kosten en opbrengsten toegerekend aan een programma. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

-1.300

56

-1.244

-1.396

56

-1.341

-1.394

53

-1.341

2

-2

0.10

Mutaties reserves

1.187

1.187

2.250

2.250

2.222

2.222

-28

-28

0.10

Mutaties reserves

-20

327

307

-241

359

118

-268

314

46

-27

-45

-72

0.10

Mutaties reserves

309

309

1.106

1.106

1.062

1.062

-44

-44

0.10

Mutaties reserves

130

130

78

78

-52

-52

0.10

Mutaties reserves

83

83

134

134

-800

323

-477

-800

189

-611

0.10

Mutaties reserves

-263

-263

-263

-263

0.10

Mutaties reserves

330

330

225

225

-105

-105

0.10

Mutaties reserves

17

17

17

17

0.2

Burgerzaken

-1.275

451

-824

-1.338

475

-863

-1.367

557

-810

-29

82

53

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-10

25

16

-35

25

-9

-26

60

35

9

35

44

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-357

274

-83

-364

240

-124

-337

238

-99

26

-2

25

0.4

Overhead

-7.736

594

-7.143

-8.892

531

-8.361

-8.906

540

-8.366

-14

9

-5

0.5

Treasury

-90

689

599

-145

760

615

-146

762

616

-1

2

1

0.61

OZB woningen

-230

3.328

3.098

-230

3.388

3.158

-226

3.399

3.173

4

11

15

0.62

OZB niet-woningen

-119

1.806

1.687

-119

1.946

1.827

-110

1.946

1.836

9

9

0.64

Belastingen overig

-9

167

158

-9

158

149

-10

160

151

-1

3

2

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

22.393

22.393

22.634

22.634

22.847

22.847

213

213

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds (sociaal domein)

10.817

10.817

11.045

11.045

11.045

11.045

0.8

Overige baten en lasten

-244

-244

-7

-7

7

7

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.736

-1.736

-1.812

66

-1.747

-1.820

72

-1.747

-7

7

1.10

Mutaties reserves

284

284

577

577

512

512

-65

-65

1.2

Openbare orde en veiligheid

-260

26

-233

-363

15

-348

-341

19

-321

23

4

27

2.1

Verkeer en vervoer

-2.981

83

-2.898

-3.055

157

-2.898

-2.696

144

-2.552

359

-13

346

2.3

Recreatieve havens

-35

9

-26

-53

9

-44

-66

14

-52

-13

6

-7

3.1

Economische ontwikkeling

-83

-83

-83

-83

-83

-83

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-992

992

-873

873

-1.203

1.478

275

-330

605

275

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-4

8

4

-4

8

4

-5

8

3

-2

1

-1

3.4

Economische promotie

-80

-80

-72

-71

-80

-80

-9

-9

3.4

Economische promotie

143

143

182

182

189

189

7

7

3.4

Economische promotie

-10

10

-8

10

2

2

2

4.1

Openbaar basisonderwijs

-98

-98

-92

-92

-92

-92

4.2

Onderwijshuisvesting

-646

-646

-703

-703

-661

1

-660

41

1

43

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.078

165

-913

-1.089

181

-908

-1.058

201

-857

31

20

51

5.1

Sportbeleid en activering

-184

-184

-207

-207

-202

11

-191

6

11

16

5.2

Sportaccommodaties

-1.425

177

-1.248

-2.037

211

-1.826

-2.262

206

-2.056

-225

-5

-230

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-400

36

-365

-572

36

-536

-410

36

-374

162

162

5.4

Musea

-1

-1

-1

-1

-1

-1

5.5

Cultureel erfgoed

-32

9

-23

-32

9

-23

-27

10

-17

5

1

6

5.6

Media

-668

-668

-643

-643

-643

-643

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-25

11

-14

-35

11

-24

-13

4

-9

22

-6

16

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.434

156

-2.279

-2.312

289

-2.023

-2.417

328

-2.089

-105

39

-66

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14

14

-339

-339

-238

5

-234

101

5

105

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-152

-152

-151

-151

-150

-150

1

1

6.1

Parkeren

8

8

-8

-8

6.2

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.050

-2.050

-2.134

18

-2.116

-1.953

31

-1.922

181

13

194

6.2

Wijkteams

-1.132

-1.132

-1.255

-1.255

-1.377

11

-1.366

-122

11

-111

6.3

Inkomensregelingen

-4.979

3.665

-1.314

-5.362

3.725

-1.637

-5.403

3.846

-1.558

-42

121

79

6.4

Begeleidende participatie

-4.465

-4.465

-4.535

328

-4.207

-4.957

401

-4.556

-423

73

-349

6.5

Arbeidsparticipatie

-948

200

-748

-889

200

-689

-726

86

-640

163

-114

49

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-805

26

-779

-904

18

-886

-1.127

33

-1.094

-224

15

-209

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.825

200

-2.625

-2.814

250

-2.564

-3.000

764

-2.236

-186

514

328

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-143

-143

-118

-118

-127

-127

-9

-9

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.470

-4.470

-5.304

7

-5.297

-6.004

6

-5.998

-700

-1

-701

7.1

Volksgezondheid

-1.151

16

-1.135

-1.117

16

-1.101

-1.024

16

-1.007

93

94

7.2

Riolering

-1.269

1.515

245

-1.219

1.465

245

-1.193

1.437

244

26

-27

-1

7.3

Afval

-2.032

2.598

566

-2.015

2.581

566

-2.049

2.621

572

-34

39

6

7.4

Milieubeheer

-1.082

-1.082

-1.501

219

-1.282

-1.118

123

-995

383

-96

287

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-221

232

11

-236

232

-4

-235

238

3

1

7

8

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.070

115

-955

-1.243

184

-1.059

-1.400

228

-1.172

-157

44

-113

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven-terreinen)

-7.782

7.782

-7.896

7.896

-6.200

6.728

527

1.696

-1.169

527

8.3

Wonen en bouwen

-693

781

88

-823

821

-2

-883

931

48

-60

110

50

Saldo van baten en lasten

-61.805

61.733

-71

-66.677

66.184

-493

-67.104

66.601

-503

-427

417

-10

ga terug