Jaarrekening 2018

Vaststellingsbesluit

4.15 Vaststellingsbesluit

We komen tot het volgende voorstel:

De gemeente raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de accountant;
 2. De jaarrekening 2018 vast te stellen;
 3. In het kader van budgetoverheveling:
 1. De door het college overgehevelde budgetten van € 650.080 naar 2019, € 120.000 naar 2020 en € 50.000 naar 2021 te bekrachtigen;
 2. Daarop aanvullend een bedrag van € 62.000 over te hevelen naar 2019;
 3. Deze budgetoverheveling voor € 341.500 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar en voor € 540.580 uit de reserves waar een claim op is gelegd;
 1. In het kader van toevoeging aan en onttrekking uit de reserves:
 1. De algemene reserve grondexploitatie voor € 1.259.000 vrij te laten vallen;
 2. Een bedrag van € 291.569 uit de algemene reserve reeds bestemd, € 9.644 uit de reserve milieu en € 220.795 uit de reserve grote projecten vrij te laten vallen;
 3. Deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar;
 1. Per 31 december 2018 de volgende reserves op te heffen:
 • Reserve kapitaallasten gemeentehuis meubilair;
 • Reserve kapitaallasten gemeentehuis installaties/inventaris;
 • Reserve sociaal domein reeds bestemd;
 1. Het rekeningresultaat van € 503.136 negatief te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar;

      7.   De begroting 2019-2021 te wijzigingen conform bijgevoegde begrotingswijziging.

ga terug