Jaarrekening 2018

Programma 7 Sociaal domein

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het sociale domein. Wat wetgeving betreft wordt met name gedoeld op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk zijn onderdeel van dit programma.

Lasten

Begroot € -18.951.344
Gerealiseerd € -20.168.484
Afwijking € -1.217.140
ga terug