Jaarrekening 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur/onderst/alg.dek.middel

Exclusief overhead

-3.623

29.307

25.684

-3.608

29.839

26.231

-3.589

30.152

26.563

19

313

332

Overhead

-7.736

594

-7.143

-8.892

531

-8.361

-8.906

540

-8.366

-14

9

-5

Openbare orde en veiligheid

-1.995

26

-1.969

-2.176

81

-2.095

-2.160

92

-2.068

15

11

26

Beheer openbare ruimte

-5.450

248

-5.202

-5.420

455

-4.965

-5.179

487

-4.692

241

32

273

Economische zaken

-1.088

1.025

-63

-1.004

916

-88

-1.325

1.557

232

-321

641

320

Onderwijs en vrije tijd

-4.732

378

-4.354

-5.566

428

-5.138

-5.559

455

-5.103

7

27

34

Inkomensondersteuning

-5.108

3.665

-1.443

-5.819

3.725

-2.094

-5.769

3.851

-1.918

50

125

176

Sociaal domein

-17.845

11.259

-6.586

-18.951

11.890

-7.061

-20.168

12.394

-7.774

-1.217

504

-713

Duurzaamheid en milieu

-4.605

4.344

-260

-4.971

4.496

-475

-4.595

4.419

-176

376

-77

299

Ruimtelijke ordening en VHV

-9.602

8.698

-904

-10.030

8.921

-1.109

-8.524

7.901

-623

1.506

-1.020

486

Saldo van baten en lasten

-61.785

59.544

-2.241

-66.436

61.282

-5.155

-65.773

61.848

-3.925

663

566

1.229

Stortingen in reserves

-20

0

-20

-241

0

-241

-1.331

0

-1.331

-1.090

0

-1.090

Onttrekkingen aan reserves

0

2.189

2.189

0

4.903

4.903

0

4.753

4.753

0

-149

-149

Resultaat

-61.805

61.733

-71

-66.677

66.184

-493

-67.104

66.601

-503

-427

417

-10

*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.
De algemene dekkingsmiddelen kunt u vinden in paragraaf 4.10.
Vennootschapsbelasting (VPB) is € 0.

ga terug