Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

balans per  

31-12-2018

Ultimo

Ultimo

ACTIVA

2018

2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

            162.894

         241.156

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

           162.894

       241.156

Materiële vaste activa

       47.171.672

    40.534.189

- Investeringen met een economisch nut

      42.212.148

  37.099.046

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

           355.813

       343.851

- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

        4.603.711

    3.091.292

Financiële vaste activa

         6.594.353

      7.094.977

- Kapitaalverstrekkingen aan:

   - Deelnemingen

           141.888

       141.888

   - Gemeenschappelijke regelingen

                       -

                   -

- Leningen aan:

   - Woningbouwcorporaties

        2.395.977

    2.795.304

   - Deelnemingen

        1.236.645

    1.388.879

   - Openbare lichamen

                       -

                   -

- Overige langlopende leningen u/g

        2.819.843

    2.768.906

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

     53.928.918

 47.870.322

Vlottende activa

Voorraden

       22.359.191

    23.653.467

- Grond- en hulpstoffen:

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

      22.359.191

  23.653.467

- Gereed product en handelsgoederen

                       -

                   -

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

         7.380.658

    12.151.830

- Vorderingen op openbare lichamen

        4.149.890

    3.265.431

- Uitzettingen in de Rijks schatkist

        1.099.207

    6.742.734

- Overige vorderingen

        2.131.561

    2.143.665

Liquide middelen

            260.256

         255.306

- Kassaldi

                       -

                   -

- Bank- en girosaldi

           260.256

       255.306

Overlopende activa

         2.587.444

      2.276.858

Totaal vlottende activa

     32.587.549

 38.337.461

Totaal generaal

     86.516.467

 86.207.783

Verliescompensatie vpb

            1.024.928

         509.080

Ultimo

Ultimo

PASSIVA

2018

2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

46.719.164

50.644.458

-Algemene reserves

12.473.876

9.099.197

-Bestemmingsreserves

   -overige bestemmingsreserves

34.748.424

41.335.878

-Nog te bestemmen resultaat

-503.136

209.383

Voorzieningen

8.763.142

7.490.165

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

19.126.890

20.522.268

-Onderhandse leningen van:

   -binnenlandse banken en overige financiële instellingen

19.126.890

20.522.268

Totaal vaste passiva

74.609.196

78.656.893

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.589.868

3.605.863

- Kasgeldlening

        5.000.000

0

- Bank- en girosaldi

                       -

                   -

- Overige schulden

2.589.868

3.605.863

Overlopende passiva

4.317.404

3.945.028

Totaal vlottende passiva

11.907.272

7.550.891

Totaal-generaal

86.516.467

86.207.784

Waarborgen en garanties

46.111.290

58.099.608

ga terug