Jaarrekening 2018

Reserves en voorzieningen (inclusief algemene reserve vrij besteedbaar)

Hieronder volgt eerst het totaalbeeld van de Reserves en Voorzieningen over het jaar 2018 ten opzichte van 2017. Daarna  worden in deze paragraaf de Reserves (A) en de Voorzieningen (B) nader toegelicht. Uiteindelijk volgt er een voorstel tot vrijval en opheffing van reserves.

 Stand per 31 december

2018

2017

Algemene reserves

12.473.876

9.099.197

Geblokkeerde bestemmingsreserves

23.910.458

13.516.174

Overige bestemmingsreserves

10.837.966

27.819.704

Totaal Reserves

47.222.300

50.435.075

Totaal Reserves en Voorzieningen

55.985.442

57.925.240

Algemeen
In onderstaande tabel ziet u het verloop van de reserves over het jaar 2018.

Het totaal van de kolommen 'bij' en 'aanwending' komen overeen met hoofdstuk 4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
De derde en vierde kolom betreffen de onderlinge verschuivingen tussen de reserves. Zodra de gemeenteraad met een besluit op een deel van de Algemene reserve vrij besteedbaar beslag heeft gelegd voor het doen van uitgaven, gaat dat deel over naar de Algemene reserve reeds bestemd.
Dit is conform de nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018.
Het verschil tussen de derde en vierde kolom is € 209.384. Dit is het rekeningresultaat van 2017 dat ten gunste van de reserve is gebracht.

A. Reserves
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de reserves en de mutaties daarop in het jaar 2018.

Algemene reserves
Deze bestaan uit 2 reserves, namelijk met vaste buffer en vrij besteedbaar.

De algemene reserve vaste buffer heeft als doel het afdekken van risico's, uitsluitend in te zetten als daarvoor geen andere (reserve) middelen meer beschikbaar zijn.
Stortingen: geen, tenzij de reserve onder het afgesproken minimum terecht komt.
Beschikkingen: overeenkomstig de doelstelling.
De reserve is in 2018 niet gewijzigd.

De algemene reserve vrij besteedbaar is bestemd voor het doen van onvoorziene of incidentele uitgaven, alsmede voor saldi van de jaarrekening.
Stortingen: rekeningsaldi en bedragen die vrijvallen uit de 'algemene reserve reeds bestemd' of bestemmingsreserves worden toegevoegd aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'.
Beschikkingen: overeenkomstig de doelstelling, alsmede het afdekken van eventuele tekorten bij de jaarrekening.
De reserve is in 2018 gewijzigd met de volgende bedragen :

Stand per 1 januari 2018

3.599.197

Resultaat 2017

209.383

Vrijval grex res.2017  tgv ARVB

4.477.255

Vrijval reserves naar ARVB

156.041

Vrijval huisvesting vergunninghouders tgv ARVB

332.000

5.174.679

Extra toev voorziening groot ondh gebouwen

-930.000

Omgevingswet 2018

-13.000

Vergunninghouders 2018

-151.000

Klijnsmagelden 2018

-74.000

Thuis in Dalfsen 

-70.000

Buitenruimte De Spil 2018

-313.874

-1.551.874

Totaal verzoek budgetoverheveling naar 2019

Restant saldo Buitenruimte de Spil 

-126.126

Restant saldo Vergunninghouders

-105.000

Leegstand buitengebied

-17.000

(totaal overgeheveld naar ARRB)

-248.126

Stand per 31 december 2018

6.973.876

Geblokkeerde bestemmingsreserves

Doel      : dekking van kapitaallasten (KL)
Stortingen   : geen stortingen (alleen wanneer nieuwe reserves gevormd worden), omdat de rente

  toevoeging m.i.v. 2017 is beëindigd.

Beschikkingen   : overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de kapitaallasten.

De mutaties in 2018 zijn conform de begroting.

Vanuit de reserve grote projecten (zie onder bestemmingsreserves) zijn de middelen overgeheveld naar de reserve KL de Spil installaties en reserve KL de Spil gebouw (e.e.a gebaseerd op het raadsbesluit van juni 2017 om alles samen te voegen).

In de reserve KL verbouw werf Dalfsen hebben stortingen plaatsgevonden conform de raadsbesluiten:
- vanuit de reserve milieu          €    141.500
- vanuit de algemene reserve reeds bestemd    €    910.000
- vanuit de reserve milieu          €    150.000
Totaal                  € 1.201.500

Bestemmingsreserves

Algemene reserve reeds bestemd (ARRB)
Doel       : reserve voor het afwikkelen van diverse claims (beslagleggingen).
Stortingen   : overheveling vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' of vanuit bestemmingsreserves.
Beschikkingen   : overeenkomstig de doelstelling. Bedragen die vrijvallen uit deze reserve, worden toegevoegd aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'.

De reserve is in 2018 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2018

2.829.122

Restant saldo Buitenruimte de Spil 

126.126

Restant saldo Vergunninghouders

105.000

Leegstand buitengebied

17.000

(totaal overgeheveld van ARVB)

248.126

Vrijval reserves naar ARVB jaarrek 2017

-156.041

Compensatie wegvallen dividend 2018

-38.750

Vrijval huisvesting vergunninghouders tgv ARVB

-332.000

Kosten Lean 

-295

Website - update www.dalfsen.nl (vanuit 2017)

-11.504

Verbouw Maatschapp.Ondersteuning (vanuit 2017)

-27.567

Wijzigingen BBV  (vanuit 2017)

-40.000

Omgevingswet 2018

-21.000

Verbeelding Lemelerveld 

-30.000

Schat van Dalfsen 

-23.431

Project Gebiedsgerichte ontwikkeling 

-50.000

Lasten consultatiebureaus/dislocaties 

-77.117

Ovh naar reserve KL verbouw werf

-910.000

DNA van Dalfsen 

-49.763

-1.767.468

Stand per 31 december 2018

1.309.781

Reserve grote projecten
Doel      : reserve voor het realiseren van Kulturhus de Spil.
Stortingen   : conform de doelstelling van de reserve.
Beschikkingen   : conform de doelstelling van de reserve

Vanuit de reserve zijn een 2-tal bedragen overgeheveld naar de reserve KL de Spil installaties en gebouw van respectievelijk € 2,5 mln en € 7,7 mln. Dit ter afdekking van de kapitaallasten van de investering die bij deze jaarrekening wordt afgerond.
Daarnaast is er een bedrag van € 150.000 onttrokken ten behoeve van subsidie inventaris de Spil en een bedrag van € 274.000 conform raadsbesluit mei 2017 (619) in verband kosten bouwrijp /projectorganisatie.
Per 31 december 2018 resteert een bedrag van € 335.795.
Er is nog een bedrag van € 45.000 benodigd voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek en een bedrag van € 70.000 voor kunstwerk De Spil.
Voorgesteld wordt het overschot van € 220.795 vrij te laten vallen ten gunste van de ARVB.

Reserve milieu
Doel      : dekking voor uitgaven op het gebied van milieu.
Stortingen   : geen structurele stortingen.
Beschikkingen   : conform de doelstelling van de reserve.

In 2018 zijn er 2 bedragen overgeheveld naar de reserve KL verbouw werf ad. € 150.000 en
€ 141.500 i.v.m. extra  zonnepanelen. Daarnaast is er een bedrag van € 77.800 besteed aan de warmteactie. Hiervoor was € 130.000 beschikbaar, zodat een bedrag van € 52.200 resteert voor uitvoering van deze warmteactie in 2019. Het restant bedrag van € 9.644 kan vrijvallen. Zie hiervoor het voorstel verderop.

Reserve verkoop preferente aandelen Vitens
Doel      : genereren van structurele opbrengsten ter dekking van de exploitatie
Stortingen   : niet van toepassing
Beschikkingen   : jaarlijks € 152.234 ter dekking van de exploitatie (t/m 2021).

De reserve is in 2018 verlaagd met € 152.234.

Reserve herstructurering openbaar groen
Doel      : renovatie en herstructurering openbaar groen
Stortingen   : opbrengsten van snippergroen
Beschikkingen   : uit te voeren projecten in het kader van het groenstructuurplan. Door de gemeenteraad vastgesteld bij het jaarlijkse investeringsplan.

De reserve is in 2018 verhoogd met € 268.141.Dit zijn de opbrengsten verkoop groenstroken. Daarnaast zijn de uitgaven € 133.534. Betreft kosten uitvoering groenstructuurplan en extra kosten in verband met de verkoop van snippergroen.

Reserve sociaal domein
Doel      : tijdelijke extra kosten om de mogelijke nadelige gevolgen tijdelijk op te vangen.
Stortingen   : niet van toepassing.
Beschikkingen   : conform de doelstelling van de reserve.

De reserve is in 2018 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2018

983.346

Lasten Reisleider MO

-43.650

Transformatie obv 2e berap 2018

-5.002

Laaggeletterdheid

-47.400

Uitprobeer slimme leeftechnologie

-40.000

EB Hulp bij het huishouden

-67.000

Preventieve gezondheidszorg

-40.000

Totale inzet in 2018

-243.052

Stand per 31 december 2018

740.294

Reserve sociaal domein reeds bestemd
Doel      : dekking voor uitgaven binnen participatie- en re-integratie trajecten
Stortingen   : niet van toepassing
Beschikkingen   : conform de doelstellingen van de reserve.

De reserve is in 2018 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2018

170.607

1e berap 2018 inzet personeel MO

-146.400

Inzet personeel MO via jaarrekening

-24.207

Totale inzet in 2018

-170.607

Stand per 31 december 2018

0

In 2018 is het volledige bedrag ingezet t.b.v. inzet personeel binnen het sociaal domein.
De reserve is nihil per 31 december 2018.

Reserve volkshuisvesting overdracht woningbedrijf
Doel      : 'papieren reserve'. Tegenover deze reserve staat het restant van de geldlening aan de Woonstichting Vechthorst.
Stortingen   : geen.
Beschikkingen   : bij de jaarlijkse aflossing van de geldlening (€ 400.000) door de Woonstichting wordt dit bedrag overgeheveld naar de 'reserve volkshuisvesting' (50%)en de exploitatie (50%). De door de Woonstichting betaalde rente komt ook ten gunste van de exploitatie.

De reserve is in 2018 gewijzigd conform bovenstaande beschikking.

Reserve volkshuisvesting
Doel      : bestemd voor zaken die nauw verband houden met volkshuisvestingsvesting in brede zin.
Stortingen   : bij de jaarlijkse aflossing van de geldleningen door de Woonstichting vindt overboeking plaats vanuit de 'reserve volkshuisvesting overdracht woningbedrijf'. Dit is conform de oude reserve volkshuisvesting.
Beschikkingen   : door de raad aan te wijzen investeringen overeenkomstig de doelstelling van de reserve.

De reserve is in 2018 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2018

1.622.406

Aflossing geldlening Woonstichting

199.663

Bestemmingsplan kernen 50%

-32.500

Herinrichting opwaarderen woonomgeving

-80.956

Openbare verlichting groot onderhoud

-92.653

Totale mutaties in 2018

-6.446

Stand per 31 december 2018

1.615.960

Algemene reserve grondexploitatie
Doel      : buffer voor het opvangen van risico's welke gelopen worden binnen de grondexploitaties.
Stortingen   : de winst bij het afsluiten van winstgevende complexen. Daarnaast stortingen vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' om de reserve op het gewenste niveau te houden.
Beschikkingen   : afdekken van verliezen in het kader van de grondexploitatie.

De reserve is in 2018 gewijzigd conform de bedragen genoemd in de paragraaf grondbeleid, onderdeel algemene reserve grondbedrijf (weerstandsvermogen).

VOORSTEL TOT VRIJVAL RESERVES EN OPHEFFEN RESERVES

Vrijval
Alle reserves zijn bij het opstellen van de jaarrekening geanalyseerd. Een aantal claims kunnen vrijvallen, omdat de prestatie voordeliger is gerealiseerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Voorstel tot vrijval naar ARVB 

Bedrag

Algemene reserve reeds bestemd (ARRB) - restant saldo, zie onder

291.569

Reserve milieu - restant saldo

9.644

Reserve grote projecten - restant saldo

220.795

Totaal 

522.008

Stand ARRB per 31 december 2018

1.309.781

Bestemd voor :

Gebiedsgericht beleid 2019 t/m 2021 (miv 2022 volledig tlv expl)

75.000

Schat van dalfsen (budgetoverheveling vanuit 2018)

62.800

Cultuurbeleid 2018 (budgetoverheveling vanuit 2018)

8.580

Aansluiting N348 Lemelerveld

12.882

Compensatie wegvallen dividend t/m 2025

131.250

Lean 2019

5.000

Update intranet in 2020

25.000

Motie verduurzaming gem.gebouwen (vanuit 2016)

252.000

Kunstcommissie (aframen bij 1e berap 2019)

2.700

Medewerkerstevredenheids onderzoek 2019

15.000

Cultuurbeleid 2019 en 2020 (2x € 90.000)

180.000

Buitenruimte De spil - overheveling vanuit 2018

126.000

Vergunninghouders - overheveling vanuit 2018

105.000

Leegstand buitengebied - overheveling vanuit 2018

17.000

Totaal benodigd per 31 december 2018

1.018.212

Vrijval ten gunste van ARVB

291.569

Opheffen reserves per 31 december 2018
Van een aantal reserves is de stand per 31 december 2018 nihil. Ze zijn besteed conform de doelstelling. Voorgesteld wordt om deze reserves op te heffen. Het betreft :
1. Reserve KL gemeentehuis meubilair
2. Reserve KL gemeentehuis installaties/inventaris
3. Reserve sociaal domein reeds bestemd.

B. Voorzieningen

 Naam voorziening

Stand 1-1-2018

Bij

Aanwending

Vrijval 

Stand 31-12-2018

  Voorziening riolering spaarvoorziening 

3.134.363

664.000

0

3.798.363

  Voorziening reiniging  

309.549

0

231.677

0

77.872

  Voorziening groot onderhoud gem.gebouwen 

152.594

1.044.802

116.502

0

1.080.894

  Voorziening wethouderspensioen 

586.421

79.164

0

0

665.585

  Voorziening pensioen gewezen wethouders 

1.266.031

0

90.331

0

1.175.700

  Voorziening bovenwijks aansluiting N348 

1.964.206

0

125.479

0

1.838.728

  Voorziening door derden beklemde middelen (mobiliteit) 

77.000

49.000

0

0

126.000

TOTAAL VOORZIENINGEN

7.490.165

1.836.966

563.990

0

8.763.142

De toelichting op het verloop van de voorzieningen kunt u vinden onder paragraaf 4.4 Toelichting op de balans.

ga terug