Jaarrekening 2018

Financieel resultaat 2018

Voorstel tot vrijval en opheffen reserves (claims)

Vrijval
Alle reserves zijn bij het opstellen van de jaarrekening geanalyseerd. Een aantal claims kunnen vrijvallen, omdat de prestatie voordeliger is gerealiseerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.
De specificatie hiervan is opgenomen onder paragraaf 4.5 Reserves en voorzieningen.

Voorstel tot vrijval naar ARVB 

Bedrag

Algemene reserve reeds bestemd (ARRB) - zie spec par 4.5

291.569

Reserve milieu - restant saldo

9.644

Reserve grote projecten - restant saldo

220.795

Totaal 

522.008

Opheffen reserves per 31 december 2018
Van een aantal reserves is de stand per 31 december 2018 nihil. Ze zijn besteed conform de doelstelling. Voorgesteld wordt om deze reserves op te heffen. Het betreft :
1. Reserve Kapitaallasten gemeentehuis meubilair
2. Reserve Kapitaallasten gemeentehuis installaties/inventaris
3. Reserve sociaal domein reeds bestemd