Jaarrekening 2018

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel 1B Ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar taakvelden

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

B. Ondersteuning

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Overhead

-7.143

-8.361

-8.366

-5

Beheer overige gebouwen&grond

-83

-124

-99

25

Saldo van lasten en baten

-7.226

-8.485

-8.465

20

Mutaties reserves

1.187

2.250

2.222

-28

Resultaat

-6.039

-6.235

-6.242

-8