Jaarrekening 2018

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel 1C Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar taakvelden

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

C. Algemene dekkingsmiddelen

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Alg uitkering gemeentefonds

22.393

22.634

22.847

213

OZB niet-woningen

1.687

1.827

1.836

9

OZB woningen

3.098

3.158

3.173

15

Belastingen overig

158

149

151

2

Economische promotie

143

182

189

7

Treasury

599

615

616

1

Overige baten en lasten

-244

-7

7

Saldo van lasten en baten

27.834

28.558

28.813

255

Resultaat

27.834

28.558

28.813

255