Jaarrekening 2018

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel 1A Bestuur

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar taakvelden

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

A. Bestuur

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Bestuur

-1.244

-1.341

-1.341

Burgerzaken

-824

-863

-810

53

Saldo van lasten en baten

-2.068

-2.203

-2.151

53

Resultaat

-2.068

-2.203

-2.151

53