Jaarrekening 2018

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-10.900

-11.360

-12.500

-12.495

5

Baten

30.692

29.900

30.370

30.692

323

Saldo van lasten en baten

18.257

18.541

17.870

18.197

328

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

1.187

2.250

2.222

-28

Resultaat

19.801

19.728

20.120

20.420

300