Jaarrekening 2018

Paragraaf bedrijfsvoering

Juridische kwaliteitszorg

(Pre)mediation/informele behandeling
In 2018 is bij bezwaarschriften in eerste instantie ingezet op informele behandeling door met behulp van (pre)mediation gesprekken tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. De concrete resultaten hiervan staan verwoord in het jaarverslag van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.
Hiernaast is in 2018 verder gewerkt aan een interne ‘mediationpool’. De insteek hiervan is, dat de deelnemers als gespreksleider ingezet kunnen worden in de primaire fase van de besluitvorming, dus voordat er een bezwaarschrift is ingediend (of soms ook voordat er een besluit is genomen).  Hiermee wordt een impuls gegeven aan het (door eigen kracht) bereiken van breder gedragen oplossingen in (potentiële) geschilsituaties. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze gesprekken zich uitbreiden naar terreinen waar de gemeente geen partij is of geen bevoegdheden heeft.

Legal Quick Scan
Enkele (organisatorische) aanbevelingen en verbeterpunten uit de Legal Quick Scan zijn in 2017 meegenomen bij de evaluatie van de organisatie. Een aantal andere aanbevelingen zijn verwerkt in een actieplan waarvan in 2018 de eerste punten verder zijn uitgewerkt en opgepakt. Zo zijn er (onder andere) organisatiebrede trainingen (juridische basisbeginselen) gemeenterecht en Algemene wet bestuursrecht georganiseerd en zijn afspraken gemaakt over het escalatieniveau voor juridische advisering. Voor de juridische control, als onderdeel van juridische kwaliteitszorg, is aansluiting gezocht bij het team Concerncontrol.

Wet open overheid (Woo)
Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel open overheid aangenomen. Deze wet zou op termijn de Wet openbaarheid van bestuur moeten gaan vervangen. De verwachting was dat dit wetsvoorstel ook op korte termijn in de Eerste Kamer zou worden behandeld, maar de Eerste Kamer bleek kritisch over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel bracht een groot aantal (extra) registratie- en openbaarmakingsverplichtingen voor gemeenten (en andere overheidslichamen) met zich mee. Uit een impactanalyse bleek dat de wet hoge kosten met zich mee zou brengen. Begin januari 2019 zijn een aantal concrete aanpassingen in het wetsvoorstel aangekondigd, die zowel positief zouden bijdragen aan de verruiming van openbaarheid van overheidsinformatie als aan de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel, waarbij tevens de voorziene invoeringskosten zullen worden teruggebracht.