Jaarrekening 2018

Paragraaf bedrijfsvoering

Geo-informatie en documentbeheer

Geo-informatie

Mutatiesignalering
In 2018 hebben wij een mutatiesignalering uitgevoerd voor de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Er zijn vele (al dan niet vergunningvrije) bouwwerken en uitbouwen gesignaleerd, welke zijn verwerkt in de registraties en vervolgens zijn doorgeleverd aan verschillende afnemers (bv. GBLT t.b.v. de uitvoering Wet WOZ).
Uit het grote aantal gesignaleerde mutaties blijkt de noodzaak van een frequente mutatiesignalering.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
In 2018 is de gemeente Dalfsen succesvol aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond (BRO), welke per 1 januari 2018 in werking is getreden. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 de eerste gegevens worden geleverd aan de landelijke voorziening BRO.

Pilot werkproces BAG-WOZ
In de tweede helft van 2018 is samen met het GBLT gestart met een pilot waarbij van verleende omgevingsvergunningen (nieuwbouw- /verbouw woningen) de BAG-objecten en de WOZ-onderdelen integraal door de gemeente worden ingewonnen.
De verwachte voordelen die uit de pilot moeten blijken zijn:

  • efficiëntie slag in de BAG-WOZ keten door het bouwdossier slechts eenmalig te gebruiken (eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik van gegevens);
  • vergroten consistentie BAG-WOZ gegevens (kwaliteit en tijdigheid);
  • er worden minder privacygevoelige gegevens uitgewisseld tussen de gemeente en het GBLT (i.r.t. AVG);
  • efficiëntieslag bij het GBLT, doordat gemeenten een deel van de WOZ-objectenregistratie op zich nemen.

In het tweede kwartaal van 2019 wordt de pilot geëvalueerd en zal worden besloten of de beproefde werkwijze ingevoerd gaat worden.