Jaarrekening 2018

Paragraaf bedrijfsvoering

Personeelsbeleid

Ziekteverzuim
Ons streven is dat het ziekteverzuimpercentage onder de vijf procent moet blijven. Per kwartaal wordt gerapporteerd over het ziekteverzuimpercentage. Hiermee houden wij vinger aan de pols en daar waar nodig kunnen wij direct maatregelen treffen. Dit kan zijn door het gesprek met de medewerker aan te gaan of de inzet van een verzuimcoach. Het ziekteverzuim over 2018 was 4,13%.

Salarispost
De loon- en prijscompensatie van 2,49%, nav de CAO 2017 - 2018, is verwerkt in de salarisbegroting. De onderhandeling over de CAO Gemeenten 2019 zijn in december 2018 gestart.

WNRA
Met ingang 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
in werking. Vanaf die datum is het privaatrecht van toepassing op (gemeente-)ambtenaren. Hun rechtspositie wordt voortaan geregeld in het burgerlijk wetboek (BW), de Cao-gemeenten, de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek. Kern van deze wet is, dat de juridische positie van ambtenaren grotendeels wordt gelijk getrokken met die van werknemers in de private sector. Met elke medewerker wordt een individuele arbeidsovereenkomst afgesloten in plaats van eenzijdige aanstelling. Als gevolg hiervan is de CAR-UWO technisch omgezet in een CAO-gemeenten 2020.

Beheersbaarheid personeelsbegroting
De personeelsbegroting omvat ruim 20% van de totale gemeentelijke begroting. Inzicht in deze kosten is van belang voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Om inzicht in vacatureruimte, formatie en dekking, te krijgen, is dagelijks inzicht in de stand van de personeelsbegroting noodzakelijk. Hiervoor zijn in het afgelopen jaar concrete procesafspraken gemaakt.

Het continu inzicht hebben in de stand van de personeelsbegroting vergroot de mogelijkheid van flexibel handelen en snel beslissen. Hiervoor is één adviesmodel en adviesprocedure opgesteld.

HR21 functiebeschrijvingen
Als gemeente Dalfsen zijn wij sinds 2013 gebruiker van het HR21 functiewaarderingssysteem. Periodiek onderhoud van ons functiehuis (de gewaardeerde functies), is van belang om als organisatie in balans te zijn en te blijven. Gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn we in 2018 gestart met een onderhoudsronde. Deze ronde wordt  in 2019 afgerond. Op basis van een inventarisatieronde is een overzicht van gewijzigde functies tot stand gekomen. Afhankelijk van of de wijzigingen in de functie structureel en substantieel waren zijn de functies wel of niet meegenomen.