Jaarrekening 2018

Paragraaf bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Evaluatie organisatiecultuur
In oktober en november 2018 is de organisatiecultuur geëvalueerd. De conclusie van deze evaluatie was positief.  Medewerkers geven aan dat er een informele en positieve sfeer heerst en dat Dalfsen een fijne, gemoedelijke en open organisatie is. De korte lijnen en laagdrempeligheid wordt erg gewaardeerd. Dalfsen is in ontwikkeling, medewerkers waarderen dit, zijn verander bereid en durven initiatief te nemen. Onbewust wordt al goed volgens de kernwaarden gewerkt. Er is meer persoonlijk leiderschap, meer zelfstandigheid, meer samenwerking en meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers waar te nemen. Tot slot is klantgerichtheid een belangrijke waarde voor de medewerkers van Dalfsen. Er zijn echter ook een paar aandachtspunten uit de evaluatie gekomen:

1. Elkaar beter leren kennen
2. Binden en boeien ‘jonge’ medewerkers
3. Versterken onderlinge samenwerking
4. Interesse in rest van de organisatie verbeteren
5. Minder focus op (voorkomen) fouten
6. Betere feedback en meer complimenten geven
7. Meer interesse in de persoon en medewerker vanuit eenheidsmanager / leidinggevende
8. Regels minder leidend laten zijn
9. Medewerkers als afspiegeling van de maatschappij
10. Verlagen werkdruk
11. Meer loslaten, aandacht voor omslag in denken
12. Vastleggen gesprekken met eenheidsmanagers

Uit bovenstaande aandachtspunten zijn vier thema’s gehaald waarop de organisatiecultuur versterkt kan worden:
1. Elkaar leren kennen (persoonlijk en werk gerelateerd, richting betere/integrale samenwerking)
2. Leren van elkaar (feedback geven, fouten durven maken, waardering voor elkaar)
3. Meer speelruimte (regelgeving en processen minder leidend, omslag in denken, transformatie sociaal domein en Omgevingswet)
4. Aandacht vanuit het management (waardering, gezien worden, verwachtingen duidelijk)

Deze thema's worden meegenomen in de diverse ontwikkelingen die in 2019 in de organisatie, maar ook op bestuurlijk vlak gaan spelen. Denk hierbij aan de uitrol van de toekomstvisie organisatie, bestuurlijke vernieuwing, de implementatie van de Omgevingswet en de transformatie sociaal domein.

Kortom, de basis van onze organisatiecultuur is op orde, medewerkers voelen zich thuis. Om voldoende toegerust te zijn op toekomstige ontwikkelingen dient de organisatiecultuur versterkt te worden op bovenstaande thema's.

Toekomstvisie Organisatie
In 2018 heeft het DT/MT gewerkt aan de toekomstvisie voor de organisatie. Deze toekomstvisie schetst ontwikkelingen en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de ambtelijke organisatie. Vervolgens zijn een aantal focuspunten / doelen benoemd. Het MT heeft deze doelen geadopteerd en werkt vanaf 2019 aan het behalen van deze doelen. Middels een uitgebreide communicatiecampagne wordt de organisatie meegenomen in de uitgangspunten van de toekomstvisie.

LEAN werken
In 2018 is opdracht gegeven om het LEAN beleid te herijken. Doel en inzet van het LEANteam in samenhang met de ontwikkelingen binnen team Concerncontrol op procesverbetering, maakten deze herijking noodzakelijk. Het DT heeft ervoor gekozen om de lead bij procesverbetering in de organisatie bij team Concerncontrol te beleggen. De focus ligt hierbij op de strategische, financiële en kritieke processen. Het LEANteam houdt hiermee op te bestaan. Medewerkers met een LEAN-opleiding worden op afroep door team Concerncontrol ingezet. Hierdoor worden LEAN-medewerkers  ingezet daar waar de toegevoegde waarde het grootst is, een nadrukkelijke wens van de LEAN-medewerkers zelf. Het LEANteam heeft in 2018 geen nieuwe leantrajecten uitgevoerd, maar lopende trajecten afgerond of overgedragen aan de lijn.