Jaarrekening 2018

Paragraaf bedrijfsvoering

Samenwerking

De netwerk RUD IJsselland is door een wetswijziging vanaf 1 januari 2018 niet meer toegestaan als samenwerkingsvorm. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland is eind 2016 al tot stand gekomen en is het jaar 2017 gebruikt om de transitie te realiseren van RUD naar Omgevingsdienst. Het jaar 2018 zal het eerste jaar zijn waarin de Omgevingsdienst IJsselland zal gaan functioneren. De eerste drie jaar van de Omgevingsdienst IJsselland zal in het teken staan van het vormen van één organisatie, het borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding en het anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (strategie).

Samenwerking met het Shared Service Centrum (SSC) ONS
Op een tweetal kritische bedrijfsvoeringsonderdelen (Inkoop en Personeels- en Salarisadministratie PSA) zijn we gaan samenwerken met het SSC ONS.
Deze samenwerking heeft tot doel:

  • continuïteit voor de gemeente Dalfsen te vergroten door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
  • het verhogen van de (erkenning van) professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
  • het verhogen van de kwaliteit van de werkprocessen;
  • efficiency te bewerkstelligen ten aanzien van de inzet van beschikbare medewerkers;
  • het realiseren van besparingen door schaalvoordelen.

In 2018 hebben wij met het SSC ONS een intentieverklaring ondertekend om op termijn toe te treden als volwaardig partner van het SSC ONS. Indien de gemeenteraad daarmee instemt betekent dit ook dat we op het gebied van automatisering gaan samenwerken. Definitieve besluitvorming tot toetreding wordt in de loop van 2019 voorgelegd aan de verschillende bestuursorganen.

Volledigheidshalve verwijzen wij u voor beleidsvoornemens, ontwikkelingen en risico's omtrent de verbonden partijen van de gemeente naar de paragraaf verbonden partijen.