Jaarrekening 2018

Bijlagen niet verplicht

Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren

5.1.2 Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren.
Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar.

Investering

Begroot

Uitgaven t/m 2017

Uitgaven 2018

Toerek uren 2018

Restant

Dekking

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

2.421.000

665.480

116.017

30.000

1.609.503

45% prov, 55% vz

2. Zuidelijke aansluiting N348 Grex

0

0

0

0

0

50% prov, 50% vz

3. Herinrichting Stationsstraat

470.000

12.710

2.272

5.000

450.018

50% prov, 50% vz

4. Herontwikkeling Kroonplein

2.262.000

2.232.917

13.819

2.500

12.764

prov. subsidie

5. Glasvezelproject Nieuwleusen

96.000

41.693

31.496

2.000

20.811

leges

6. Glasvezelproject Buitengebied

182.000

99.908

2.134

2.000

77.958

leges

7. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil

10.725.000

4.429.878

5.756.441

25.000

513.681

reserve

8. Werken zonder Grenzen (WZG)

40.000

7.791

34.292

0

-2.083

activeren

9. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

126.000

73.621

20.205

2.500

29.674

activeren

10. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning

130.000

90.656

47.944

0

-8.600

activeren

11. Ford Transit Connect 85-VHG-2

30.000

3.000

33.688

0

-6.688

activeren

12. Goldoni 2-wielige tractor

15.000

1.500

5.519

0

7.981

activeren

13. Miles elektro auto

36.500

6.500

37.549

0

-7.549

activeren

14. Vacuumtank Veenhuis

17.500

1.750

16.846

0

-1.096

activeren

15. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

52.200

4.700

46.953

547

0

activeren

16. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2017

160.000

55.802

98.352

6.000

-154

activeren

17. Verbouw werf Dalfsen

1.200.000

783.377

375.853

31.500

9.270

activeren

18. Klimaat en duurzaamheid: zonnepanelen

141.500

3.150

114.738

14.150

9.462

activeren

18a Klimaat en duurzaamheid: warmteactie

130.000

0

77.800

0

52.200

reserve (budgetovh)

19. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee

100.000

20.884

37.175

40.000

1.941

activeren

Totaal

18.334.700

8.535.317

6.869.093

161.197

2.769.093

Voorstel tot budgetoverheveling bij jaarrekening 2017

Begroot

Uitgaven t/m 2017

Uitgaven 2018

Toerek uren 2018

Restant

Dekking

A. Update www.dalfsen.nl

45.000

26.843

11.504

2.250

4.403

reserve

B. Schatkamer van Dalfsen (DNA van Dalfsen)

195.000

42.145

81.475

0

71.380

reserve

Totaal

240.000

68.988

92.979

2.250

75.783

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Project is in 2018 uitgevoerd en de financiële afhandeling met de provincie is in 2019. Naast het provinciale project worden in 2019 nog wat kleinere optimalisaties aan het onderliggend wegennet uitgevoerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

2. Zuidelijke aansluiting N348
De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. Bij de vaststelling van de grondexploitatie 't Febriek is besloten dit krediet in deze grondexploitatie op te laten gaan. Derhalve kan dit krediet afgesloten worden.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

3. Herinrichting Stationsstraat
Planvorming voor de Stationsstraat is in 2018 gestart en wordt in 2019 afgerond. De uitvoering van dit project is in 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

4. Herontwikkeling Kroonplein
Over 2018 is er budget aangewend voor het proces voor het verbeterplan. Op 21 november 2018 is het verbeterplan gepresenteerd aan inwoners van Lemelerveld. Eind 2018 is er nog 12.764 aan restant budget. Dit restant budget betrekken we bij een raadsvoorstel verbeterplan Kroonplein.   


Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

5. Glasvezelproject Nieuwleusen
Zoals gemeld bij de tweede bestuursrapportage is de aanleg van de breedbandverbinding in het buitengebied (Glasvezelproject Nieuwleusen en Glasvezelproject Buitengebied) afgerond. Het krediet kan dus afgesloten worden.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

6. Glasvezelproject Buitengebied
Zie tekst bij punt 5

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

7. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil
De oplevering van het Kulturhus De Spil heeft volgens planning plaats gevonden in juli 2018. De Spil is in september 2018 in gebruik genomen door de gebruikers en officieel geopend in november door Minister Slob. Het projectbudget voor de realisatie bestond uit de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. De realisatiefase van het project is volgens verwachting binnen dit budget afgerond. Het project is per einde 2018 financieel afgerond. Enkele activiteiten m.b.t. nazorg, evaluatie en eindrapportage aan de raad vinden plaats in het eerste kwartaal 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

8. Werken zonder Grenzen (WZG)
Conform de intentie van het Werken Zonder Grenzen zijn de gelden ingezet om medewerkers meer mobiel te laten werken. Om te zorgen dat er op een veilige wijze gegevens verwerkt kunnen worden en spy- en mallware en andere bedreigingen buiten te sluiten, heeft er een upgrade plaats gevonden van onze “firewall”. Deze upgrade leidt tot een zeer geringe overschrijding. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

9. Personeels- en salarisadministratie (PSA)
Medio 2018 zijn we voor de PSA een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met het Shared Service Center ONS. De daadwerkelijke toetreding (migratie) tot het SSC staat gepland voor 2019 (datum is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming). De toetreding van de PSA bij het SSC-ONS zal migratie- en aansluitkosten met zich meebrengen. De kosten worden geschat op € 40.000. Er is nog een budget beschikbaar van € 30.000 voor migratiekosten. Voor het resterende bedrag zal een separaat voorstel worden gedaan voor de totale aansluiting bij het SSC.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 :  NEE

10. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
De huidige systemen zijn geoptimaliseerd. De suites voor Jeugd, WMO en Participatie zijn aangepast en aangesloten op het zaaksysteem (Join). Hierdoor zijn de bestaande papieren dossiers verleden tijd. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten met een geringe overschrijding.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

11. Ford Transit Connect 85-VHG-2
Vervanging van de Ford Transit 85-VHG-2 was doorgeschoven naar de jaarschijf 2018. In oktober 2018 is het vervangende voertuig geleverd. De opdracht is gegund voor € 33.546 excl.BTW.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

12. Vervangen Goldoni 2-wielige tractor
De levering heeft in het 2e kwartaal 2018 plaatsgevonden. De opdracht is gegund voor € 5.200 excl. BTW. Het voordeel komt voort uit een gunstige aanbesteding. Er is gekozen voor een alternatief merk (Ferrari) en aanschaf zonder diverse aanbouwdelen zoals rolbezem, schuiver etc. die op de oude trekker wel aanwezig waren.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

13. Miles elektro auto
Het krediet voor de vervanging van de Miles elektro auto was meegenomen naar de jaarschijf 2018. De levering van een vervangend voertuig heeft plaatsgevonden. De opdracht is gegund voor € 27.795 excl. BTW. Het grote verschil tussen begroot en de uitgaven komt doordat de Miles elektro auto destijds geen serie matig geproduceerd maar 'custom build' voertuig was en daardoor een zeer hoge aanschafwaarde had. Die waarde was meegenomen als uitgangspunt voor de vervanging. De laatste 2 jaar zijn er steeds meer serie/fabrieksmatig geproduceerde elektro bedrijfsvoertuigen op de markt gekomen. Met name ook uit China. Deze voertuigen worden goedkoper in serie geproduceerd en inmiddels ook geïmporteerd naar o.a. Nederland, waardoor dit aanbestedingsvoordeel is ontstaan.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

14. Vacuumtank Veenhuis
De levering heeft in het 1e kwartaal van 2018 plaatsgevonden. De opdracht is gegund voor € 16.775 excl. BTW. Het krediet kan worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

15. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
De leveringen hebben plaatsgevonden. Er zijn geen financiële afwijkingen. Het krediet kan  worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

16. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Het krediet is ingezet voor projecten uit het GVVP 2016-2018. Enerzijds voor planvorming en onderzoek  (o.a. rotonde Kampmansweg, schoofietsroutes, Jagtlusterallee). Anderzijds voor uitvoering van maatregelen (o.a. Beatrixstraat, Kampmansweg en Bosmansweg).  Het budget is in zijn geheel besteed.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

17. Verbouw werf Dalfsen
Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De werkzaamheden zijn grotendeels gereed. De investering wordt in 2019 afgesloten omdat in 2019 nog betalingen moeten worden gedaan vanwege garantietermijnen. De werkzaamheden worden met een verwacht klein overschot binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

18. Klimaat en duurzaamheid: zonnepanelen
In april jl. zijn de panelen geplaatst.  Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten
met een gering overschot.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

18a. Klimaat en duurzaamheid: warmteactie
De warmteactie verloopt goed maar vertraging is ontstaan door met name 'koud-water-vrees' bij inwoners en de grote werkdruk bij installateurs. Eind 2018 is ongeveer 65% van het budget uitgegeven. De actie is verlengd tot 1 november 2019 en verwacht wordt dat dan het budget wel geheel is besteed. Hiervoor is budgetoverheveling aangevraagd.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

19. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee
Na de besluitvorming is in 2017 gestart met de voorbereidingen van de Jagtlusterallee. Hiervoor zijn de nodige uitwerkingen en onderzoeken uitgevoerd en de voorbereiding is succesvol afgerond. De uitvoering vindt plaats in 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

A. Update www.dalfsen.nl
De overgang naar een nieuwe Toptaken website is afgerond. Daarmee hebben wij voor de komende jaren een stevige basis gelegd voor de digitale doorontwikkeling, nieuwe ontwikkelingen, beveiliging en veranderende wetgeving o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese eIDAS-verordening, Digitale Agenda 2020 (DA2020), Wet Digitale Overheid en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook levert de nieuwe website een positieve bijdrage aan de jaarlijks terugkerende ENSIA (Eenduidige Single Information Audit) op het onderdeel DigiD-assessment. ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus.
Het krediet kan worden afgesloten met een gering voordeel (ca € 4.000).

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

B. DNA van Dalfsen
Het project DNA van Dalfsen bestaat grofweg uit drie stappen, verhalen ophalen/verzamelen, erfgoedcollecties koppelen aan verhalen en het verbeelden van de geschiedenis van de gemeente in de 5 kernen. De eerste stap is afgerond tijdens de week van de Amateurkunst. De historische verenigingen zijn druk bezig met een collectiescan en het opstellen van een collectieplan. Parallel aan dit traject zijn de verschillende kernen druk bezig met de plannen van aanpakken voor de verbeeldingen en de uitvoering hiervan. De eerste verbeelding is in september 2018 gerealiseerd in Lemelerveld.
Het beschikbare bedrag is in 2018 niet volledig besteed. In de begroting van het DNA van Dalfsen project ligt het zwaartepunt van de uitgaven bij de verbeeldingen en het presenteren van verhalen. Doordat deze activiteiten met name in de jaren 2019 en 2020 gaan plaatsvinden zijn de uitgaven in de jaren 2017 en 2018 ten opzichte van de jaren 2019 en 2020 laag. Er wordt daarom voorgesteld het  restant budget van 2018 over te hevelen naar 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE