Jaarrekening 2018

Bijlagen niet verplicht

Voortgang investeringen 2018

5.1.3 Voortgang investeringen 2018

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2018. Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar.

Dit betreft investeringen:

  • uit het investeringsplan 2018 - 2021 (jaarschijf 2018)
  • nieuwe investeringen vanuit de Perspectiefnota 2018
  • nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2018
  • in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2018

Investeringen met activering

Begroot 2018 incl. wijz.

Uitgaven 2018

Toerek uren

Restant

Dekking

1. Tablets raad

25.000

24.612

2.500

-2.112

activeren

2. iBugerzaken

50.000

44.400

5.000

600

activeren

3. Ford Transit Connect 3-VHB-99

30.000

0

3.000

27.000

activeren

4. Grasveegmachine achter Fendt

40.000

38.161

4.000

-2.161

activeren

5. Mitsubishi Fuso 6-VPH-55

60.000

0

6.000

54.000

activeren

6. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

60.000

0

6.000

54.000

activeren

7. GVVP 2018

260.000

139.005

8.000

112.995

activeren/subsidie

8. Vernieuwing Jagtlusterallee

1.718.000

9.262

20.000

1.688.738

activeren

9. Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen

50.000

30.413

5.000

14.587

activeren

10. Overgang RUD

0

0

0

0

activeren

11. Strategische aankopen

2.000.000

0

0

2.000.000

grex

12. Fietspad Oude Oever

244.000

181.176

38.000

24.824

activeren

13a. Buitenruimte De Spil (totaal € 2.6 mln)

1.985.000

1.440.698

0

544.302

activeren

13b. Buitenruimte De Spil

440.000

254.000

60.000

126.000

reserve

13c. Buitenruimte De Spil

175.000

0

0

175.000

voorziening

14. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

154.750

44.500

0

110.250

bijdr prov

15. Voorbereiding vervanging financieel pakket

25.000

0

2.500

22.500

activeren

16. Suite 4 Sociale Regie

55.000

17.360

5.500

32.140

activeren

17. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront

80.000

0

4.000

76.000

activeren, 50% prov

18. Informatievoorziening Vechterweerd

50.000

0

2.500

47.500

activeren,50% subs

19. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid

150.000

17.677

0

132.323

GREX

20. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege

100.000

6.464

0

93.536

GREX

Subtotaal

7.751.750

2.247.728

172.000

5.332.022

1. Tablets raad
De tablets voor de raadsleden zijn volgens planning verstrekt en de kosten zijn nagenoeg binnen het krediet gebleven. Vooraf was nog geen rekening gehouden met ureninzet voor de uitgifte, vandaar de kleine overschrijding. Het krediet kan worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

2. iBurgerzaken
De implementatie van iBurgerzaken is succesvol afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

3. Ford Transit connect 3-VHB-99
De vervanging is uitgesteld tot 2019. We willen eerst ervaring opdoen met het voertuig (elektrische Renault Kangoo) die in oktober 2018 uitgeleverd wordt (ter vervanging Ford Transit Connect 85-VHG-2) om weloverwogen de keus te kunnen maken of een elektrisch voertuig voldoende trekkracht heeft voor een aanhanger/rioolspuit etc.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

4. Grasveegmachine achter Fendt
De opdracht voor vervanging is verstrekt. Machine is geleverd. De opdracht is gegund voor € 38.000 excl. BTW.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69 / 6-VPH-55
De vervanging van dit voertuig met kenteken 6-VHZ-69 was uitgesteld omdat de Mitsubishi met kenteken 6-VPH-55 eerder vervangen moest worden i.v.m. ernstige aantasting van de carrosserie door roestvorming. Hier is eerder over gerapporteerd in de 2e BERAP. Na vaststelling hiervan is de aanbesteding voor de vervanging van deze Mitsubishi (kenteken 6-VPH-55) z.s.m. in 2018 afgerond. De levering vindt echter pas plaats in het 2e kwartaal 2019. Opdracht voor  het vervangen van dit voertuig (6-VPH-55) is verstrekt voor een bedrag van € 49.500.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

6. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70
De aanbesteding voor dit voertuig is in 2018 afgerond. De levering vindt echter pas plaats in het 2e kwartaal 2019. Opdracht voor  vervangen van dit voertuig (6-VHZ-70) is verstrekt
voor een bedrag van € 49.000.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

7. GVVP 2018
Het krediet voor 2018 zetten we in voor projecten uit uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Het gaat o.a. om de maatregelen aan de schoolomgeving aan de Pr. Beatrixlaan (reeds uitgevoerd), planvorming en onderzoek en uitvoering van enkele kleinschalige maatregelen.

Voor kleinschalige maatregelen is subsidie toegekend uit het Programmabudget verkeersveiligheid West-Overijssel 2018. Deze bedragen worden verwerkt in de jaarrekening. In 2018 gaat het om circa € 100.000 (o.a. schoolomgeving Pr.Beatrixlaan, enkele plateaus). Cofinanciering gebeurt vanuit de middelen van het GVVP en/of vanuit onderhoud. Subsidie is 50% (schoolomgeving) of 25% (overige kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen).

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

8. Vernieuwing Jagtlusterallee
In 2018 is de eerste fase van de Jagtlusterallee uitgevoerd, waarbij een groot aantal bomen is gekapt. Verder zijn de voorbereidingen, opstellen van het bestek, de aanbesteding en gunning van de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd. In het eerste deel van 2019 gaat aannemingsbedrijf Schagen de civieltechnische werkzaamheden uitvoeren en het groenplan wordt eind 2019 uitgevoerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

9. Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen
U heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van urnenzuilen voor de begraafplaats in Nieuwleusen. De urnenzuilen zijn in 2018 geplaatst. De opdracht is gegund voor € 31.000. Door de gunstige offerte is er sprake van een voordeel van afgerond € 15.000. Het krediet kan worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

10. Overgang RUD
De Omgevingsdienst IJsselland (voorheen RUD) maakt gebruik van een nieuwe VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van ons huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem gelet op onzekerheden voorlopig nog niet af te nemen. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is daarom bij de 1e bestuursrapportage 2018 en begroting 2019 reeds doorgeschoven naar 2020. In 2019 zullen we een besluit nemen of we definitief wel of niet SquitXO zullen behouden en daarmee wordt ook duidelijk of het budget eventueel definitief kan vrijvallen.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : JA

11. Strategische aankopen
Het budget is bestemd voor strategische aankopen, deze komen ten laste van de grondexploitatie. In februari jl. heeft u besloten het budget te verhogen met  € 1 mln. Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond ter grootte van € 245.000 een geplande aankoop van ruim € 1 mln is door een derde partij aangekocht en een aantal aankopen zijn doorgeschoven naar 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

12. Fietspad Oude Oever
De werkzaamheden aan het fietspad de Oude Oever zijn uitgevoerd. De totale kosten van het fietspad vallen lager uit dan in eerste instantie was begroot, dit is aangegeven bij de 2e berap.

Naast de maatregelen van het fietspad wordt de plek van de uitkijktoren versterkt. Dit maakt onderdeel uit van de 10 torenplan Ruimte voor de Vecht en wordt in 2019 uitgevoerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

13. Buitenruimte middengebied Nieuwleusen
De WOC campus Nieuwleusen, buitenruimte bevind zich in fase 2 en is medio 2018 gestart en loopt door in 2019. De derde fase 'Herinrichting Pr.Beatrixlaan - Kon.Julianalaan loopt van medio 2019 tot 2020. De kredietaanvraag wordt 2019 aan de Raad voorgelegd en hierin wordt werk met werk gemaakt en integraal afgestemd.
De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2019 en 2020 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

14. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
Na vaststelling door de raad in april 2018 van de verordening bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dalfsen 2018 is de provinciale subsidie toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. Dit betreft een budget van € 154.750. Daarna is de Stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen opgericht.

Na de draagvlakmeting eind juli 2018 waarin het aanvankelijk leek dat er een meerderheid was voor de invoering van collectieve beveiliging op het bedrijfsterrein De Rondweg, bleek (eind augustus 2018)  de uitgevoerde draagmeting van juli juridisch onjuist. Sommige ondernemers bleken onterecht een stembiljet te hebben ontvangen.

Dit project loopt na 2018 door in 2019. Voor dit project is in februari 2019 een verzoek tot verlenging van de projecttijd (uitstel) bij de provincie ingediend.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

15. Voorbereiding vervanging financieel pakket
Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de vervanging van het financieel pakket. Zo is er overleg geweest met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland; dit zijn de gemeenten die samen met ons het huidige pakket gebruiken. Inmiddels is bekend geworden dat die gemeenten zich weliswaar oriënteren op een nieuw pakket, maar daar nog geen concreet actieplan voor hebben. Om geen verdere vertraging op te lopen is besloten om hier niet verder samen in op te trekken. Verder is besloten hier goed de tijd voor te nemen en gebruik te maken van mogelijkheid om het gebruik van het huidige pakket met een half jaar te verlengen, waardoor we nu koersen op de ingebruikname van het nieuwe pakket met ingang van 1 januari 2021. In het 1e halfjaar van 2019 wordt de totaalplanning voor de vervanging vastgesteld.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

16. Suite 4 Sociale Regie
Wegens personele onderbezetting is dit proces vertraagd. De teamleider uitvoering zou dit proces leiden, maar dit is niet gelukt wegens vertrek van de eenheidsmanager. De aanschaf en implementatie zal starten in het tweede kwartaal van 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

17. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront
In de Perspectiefnota 2018 is, bij de actualisatie van de jaarschijf 2018, de aanmeervoorziening opgenomen. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2019. Aanvankelijk zou dit in 2018 plaatsvinden, maar vanwege de door het waterschap aangegeven uitvoeringsperiode (na vaststelling van de Perspectiefnota) als mogelijkheid voor de Vecht, is dit doorgeschoven naar 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

18. Informatievoorziening Vechterweerd
In de Perspectiefnota 2019 is, bij de actualisatie van de investeringen voor de jaarschijf 2018, de informatievoorziening incl. procesbegeleiding Naoberschap Vechterweerd opgenomen. De verdere uitvoering hiervan vindt plaats in 2019.

Krediet afsluiten per 31 december 2018: NEE

19. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid
Het college heeft op basis van de grote vraag naar bouwgrond voor bedrijven in Lemelerveld besloten om gronden aan te kopen ten zuiden van bedrijventerrein 't Febriek. Eén en ander binnen de begrenzing van de Structuurvisie Kernen. Om dit nieuwe bestemmingsplan, 't Febriek Zuid, voor te bereiden (onderzoeken voor het bestemmingsplan en procedure), is een voorbereidingskrediet aangevraagd en verstrekt van € 150.000 tot de geplande vaststelling in 2019. Het voorbereidingskrediet dat benodigd is voor 2018 en 2019, wordt gedekt vanuit de GREX.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE

20. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege      
Het Agnietencollege in Nieuwleusen maakt met ingang van september 2018 gebruik van het nieuwe schoolgebouw in de Spil. Het bestaande schoolgebouw aan de Zwaluwlaan 23 in Nieuwleusen vervalt aan de gemeente Dalfsen en wordt gesloopt. Met de bewoners in de directe omgeving van het schoolgebouw wordt een plan gemaakt voor inbreiding van woningbouw op deze plek.
Een stedenbouwkundig plan is inmiddels aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart.
Voor deze bestemmingsplanprocedure is een voorbereidingskrediet gevraagd van € 100.000. De kosten worden gedekt binnen de (toekomstige) grondexploitatie en is daarmee budgetneutraal.

Krediet afsluiten per 31 december 2018 : NEE