Jaarrekening 2018

Verschil verklaring per programma

Programma 4 Economische zaken

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Beheer overige gebouwen&grond

-10

25

25

-35

25

-9

-26

60

35

9

35

44

Economische ontwikkeling

-83

-83

-83

-83

-83

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-992

992

992

-873

873

-1.203

1.478

275

-330

605

275

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-4

8

8

-4

8

4

-5

8

3

-2

1

-1

Economische promotie

-10

10

-8

10

2

2

2

Saldo van baten en lasten

-1.088

1.025

-63

-1.004

916

-88

-1.325

1.557

232

-321

641

320

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

0

-263

0

-263

-263

0

-263

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

Resultaat

-1.088

1.025

-63

-1.004

916

-88

-1.588

1.557

-31

-584

641

57