Jaarrekening 2018

Verschil verklaring per programma

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Crisisbeheersing en brandweer

-1.736

-1.812

66

-1.747

-1.820

72

-1.747

-7

7

Openbare orde en veiligheid

-260

26

26

-363

15

-348

-341

19

-321

23

4

27

Saldo van baten en lasten

-1.995

26

-1.969

-2.176

81

-2.095

-2.160

92

-2.068

15

11

26

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

17

17

0

17

17

0

Resultaat

-1.995

26

-1.969

-2.176

98

-2.077

-2.160

109

-2.051

15

11

26