Jaarrekening 2018

Verschil verklaring per programma

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur

-1.300

56

56

-1.396

56

-1.341

-1.394

53

-1.341

2

-2

Burgerzaken

-1.275

451

451

-1.338

475

-863

-1.367

557

-810

-29

82

53

Beheer overige gebouwen&grond

-357

274

274

-364

240

-124

-337

238

-99

26

-2

25

Overhead

-7.736

594

594

-8.892

531

-8.361

-8.906

540

-8.366

-14

9

-5

Treasury

-90

689

689

-145

760

615

-146

762

616

-1

2

1

Alg uitkering gemeentefonds

22.393

22.393

22.634

22.634

22.847

22.847

213

213

Overige baten en lasten

-244

-7

-7

7

7

OZB woningen

-230

3.328

3.328

-230

3.388

3.158

-226

3.399

3.173

4

11

15

OZB niet-woningen

-119

1.806

1.806

-119

1.946

1.827

-110

1.946

1.836

9

9

Belastingen overig

-9

167

167

-9

158

149

-10

160

151

-1

3

2

Economische promotie

143

143

182

182

189

189

7

7

Saldo van baten en lasten

-11.360

29.900

18.541

-12.500

30.370

17.870

-12.495

30.692

18.197

5

323

328

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

1.187

1.187

0

2.250

2.250

0

2.222

2.222

0

-28

-28

Resultaat

-11.360

31.087

19.728

-12.500

32.620

20.120

-12.495

32.915

20.420

5

295

300