Jaarrekening 2018

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Prestaties

Prestaties 2018

5.8Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)VoortgangRealisatieBudgetToelichting
We evalueren het beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020. Hierbij betrekken we onder andere de uitkomst van het vitaliteitsonderzoek voor verblijfsrecreatie. Dit geldt ook voor de kansen vanuit Ruimte voor de Vecht, waarbij het huidige programma nog doorloopt tot en met 2018.100%
5.6BibliotheekVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2018 wordt aan de raad een nieuwe bibliotheeknotitie voorgelegd. Onderdeel van deze notitie is een paragraaf sturen en meten waarin aan de raad nieuwe indicatoren zullen worden voorgesteld.75%
Toelichting

De kadernota bibliotheek is opgeleverd in 2018. De bibliotheeknotitie wordt voorgelegd in juni 2019, met financiële scenario's waaronder een budgetneutraal scenario.

5.7Bewegen en sportVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Onderzoek kostendekkendheid en toekomstige vervanging gemeentelijke sportvelden.0%
Toelichting

Geconstateerd is dat het belangrijk is om dit onderzoek te doen vanuit vastgestelde kaders door de gemeenteraad, waarbij breder gekeken wordt naar bewegen & sport. Dit maakt onderdeel uit van de gemeentelijke nota bewegen en sport, waarover in 2019 besluitvorming plaatsvindt.

5.1Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)VoortgangRealisatieBudgetToelichting
Nadere vormgeving van de verdergaande samenwerking leerplicht/RMC regio IJssel-Vecht.100%
5.2Kulturhus De Spil NieuwleusenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek huisvesting basisonderwijs Nieuwleusen (voorstel medio 2018).n.v.t.
Fase 3: Realisatie van het kulturhus en een nieuwe sporthal De Schakel gecombineerd met het Agnieten College (oplevering gepland medio 2018).100%
Fase 4: Na positieve besluitvorming over fase 3 (bouw) is na de zomervakantie de bouwfase van De Spil gestart. De oplevering van de Spil is gepland medio 2018 en de ingebruikname vindt plaats direct na de zomervakantie 2018.100%
5.3CultuurbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
17 basisscholen geven uitvoering aan het cultuureducatie programma op basis van het plan dat de school zelf in 2017 bij de gemeente ingediend heeft.100%
De historische Kring Dalfsen en Nijluus’n van Vrogger komen tot een selectie van verhalen uit de gemeente met bijbehorende voorwerpen als onderdeel van het erfgoedproject ‘DNA van Dalfsen’100%
In Lemelerveld wordt een verbeelding gerealiseerd van een van de verhalen uit de Schatkamer.100%
Er worden minimaal drie initiatieven ondersteund vanuit het innovatie budget.100%
5.4Schat van DalfsenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Met toeristische ondernemers wordt een inspiratiesessie georganiseerd over toeristische arrangementen die aansluiten bij de expositie met als aanleiding de Trechterbekers in het Drents Museum in 2019.n.v.t.
Toelichting

Er komt in 2019 geen expositie in het Drents Museum over de Trechterbeker. Omdat de activiteiten van het project Schat van Dalfsen zijn afgerond, zien wij af van deze prestatie.

5.5Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en VVE-beleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Voor een nadere uitwerking van het VVE beleid gaan we een VVE werkplan vaststellen met uitvoerende partijen.100%
5.9OnderwijshuisvestingVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Opstellen nieuw Integraal huisvestingsplan onderwijs vanaf 2019.25%
Toelichting

In 2018 is besloten eerst een visie op Integrale Kindcentra (IKC's) op te stellen. Deze wordt in 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het is logisch deze vervolgens uit te werken in het Integraal huisvestingsplan. Bovenstaande vindt in overleg en afstemming met schoolbesturen plaats

Prestaties voorgaande jaren

5.4Schat van DalfsenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2017 wordt een symposium georganiseerd over de betekenis van Schat van Dalfsen in samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners.100%
6.6Welzijn- en sportaccommodatiesVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.100%