Jaarrekening 2018

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Prestaties

Prestaties 2018

3.2VerkeersveiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Planvorming verbeteren fietsroute Zwolle - Dalfsen.100%
Uitwerking/advisering veiligheid rotonde Kampmansweg en schoolroutes in de kernen.75%
Toelichting

De rapportage over de schoolroutes is in 2017 afgerond. Voorgestelde maatregelen worden o.a. verwerkt in het Uitvoeringsprogramma voor GVVP 2019-2021. Het onderzoek naar de verkeersveiligheid rotonde Kampmansweg is in de raad van juni 2018 behandeld. Er vindt nadere uitwerking plaats. Resultaten daarvan leggen we medio 2019 aan de raad voor.

3.1Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018 en evalueren dit programma. Vervolgens werken we aan een nieuw uitvoeringsprogramma GVVP 2019-2021.50%
Toelichting

We hebben in 2018 en eerdere jaren een deel van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018 uitgevoerd of opgestart. De evaluatie vindt plaats in 2019. Ook wordt in 2019 het uitvoeringsprogramma 2019-2021 opgesteld. Er zijn meerdere redenen waar het uitvoeringsprogramma niet in zijn geheel is uitgevoerd. Onder andere voor voorbereidingen die meer tijd kosten in verband met participatie. Prioriteiten worden tussentijds bijgesteld in verband met meekoppelkansen onderhoud, bijstellen prioriteiten college en raad en uitkomsten onderzoek.

3.3Beheer openbare ruimteVoortgangRealisatieBudgetToelichting
De gewenste onderhoudskwaliteit realiseren.100%
De gewenste inrichtingskwaliteit beschrijven.100%
Monitoren van de onderhoudskwaliteit.100%
Monitoren van de beleving van gebruikers van de openbare ruimte (sinds 2015).0%
Toelichting

Naast het vaststellen van de onderhoudskwaliteit op basis van de schouwsystematiek is voor de beleving van de openbare ruimte de mening van gebruikers en inwoners van belang. De burgerpeiling, voor het laatst uitgevoerd in 2015, geeft een goed globaal beeld van deze beleving van de openbare ruimte. De resultaten (beleving) worden gekoppeld aan de gemeten onderhoudskwaliteit (norm). Op basis hiervan worden de benodigde maatregelen bepaald en verder uitgewerkt. In 2009 en 2015 zijn burgerpeilingen uitgevoerd. Een tussenpoze van 6 jaar is als vrij groot ervaren. Uitgaande van een periode van 3 jaar en rekening houdend met het feit dat het in 2015 uitgevoerde onderzoek in 2016 is gepubliceerd, komen wij op 2019 als uitvoerings- en publicatiejaar voor de volgende burgerpeiling.

Verder uitwerken van het participatiebeleid voor het IBOR.100%
Het behoud van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau goud (sinds 2010).100%