Jaarrekening 2018

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandcapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit
Incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers. Alleen reserves die alternatief aanwendbaar zijn worden meegenomen. Specifieke bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten rekenen we niet mee, omdat een onttrekking uit deze reserves direct van invloed is op de dekking van kosten in de exploitatie. Stille reserves worden eveneens niet meegenomen. Niet duidelijk is in hoeverre stille reserves op korte termijn liquide te maken zijn. In onderstaande tabel staan reserves waar geen claims op rusten.

Vrij besteedbaar 

Algemene reserve

       5.500.000

Algemene reserve vrij besteedbaar

       6.974.000

Reserve herstructurering openbaar groen

            80.000

Reserve sociaal domein

      456.000

Reserve volkshuisvesting

689.000

 Totaal 

     13.699.000

Structurele weerstandscapaciteit
Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die eventueel aangeboord kunnen worden om tegenvallers op te vangen. De structurele weerstandscapaciteit betreft de mogelijkheid om vanuit een verhoging van belastingen en leges structurele risico’s op te vangen.

De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale tarieven (artikel 12) te vergelijken met de gehanteerde tarieven. Het Ministerie publiceert de artikel 12 tarieven jaarlijks bij de mei circulaire van het gemeentefonds.  

De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit is als volgt:

Soort

WOZ-waarde

Tarief

Tarief 

Verschil

Onbenutte 

dec-18

Dalfsen

art. 12

in tarief

capaciteit

eigenaar woning

3.070.321.000

0,1107

0,1905

0,0798

2.450.000

eigenaar niet-woning

659.754.000

0,1684

0,1905

0,0221

146.000

gebruiker niet-woning

500.504.000

0,1644

0,1905

0,0261

131.000

Totaal

2.727.000

Bij het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit zijn wij uitgegaan van de getaxeerde waarden per 31 december 2018 voor woningen en niet-woningen. Het tarief artikel 12 status is afkomstig uit de mei circulaire 2018.

Het totale weerstandsvermogen 2018 ziet er als volgt uit:

Incidentele weerstandscapaciteit

13.699.000

Structurele weerstandscapaciteit

2.727.000

Totaal weerstandsvermogen

16.426.000