Jaarrekening 2018

Paragraaf lokale heffingen

Overzicht kostendekkendheid

Als gevolg van de wijzigingswet BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) dient per 2017 de paragraaf lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen te bevatten van de diverse heffingen. In dit overzicht dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Ook dient naar voren te komen wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

De “grote belastingen”, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn hierbij het meest in het oog springend. Jaarlijks wordt aan de hand van de kosten een becijfering gemaakt van de hoogte van de benodigde opbrengsten. Bij beide belastingen worden grote tariefschommelingen afgevlakt door te werken met een voorziening. Voor “kleine belastingen” als de diverse legessoorten mogen maximaal kostendekkende tarieven worden gevraagd.

Rioolheffing
De rioolheffing bedroeg in 2018 € 69,95 voor het eigenaarsdeel en € 67,15 voor het gebruikersdeel van 0m3 tot 500m3. De tarieven voor het verbruik boven de 500m3 zijn vastgesteld op basis van de gefaseerde invoering. Deze fasering is conform het raadsvoorstel 'wijziging grondslag rioolheffing 2017 ' en heeft als doel de opbrengst rioolheffing grootverbruik te vergroten zodat deze in 2019 4,5% van de totale opbrengst bedraagt. In 2018 kwam dit neer op 3,0% van de totale opbrengst.

Afvalstoffenheffing
Conform het raadsvoorstel 'verhoging afvalstoffenheffing' is het vastrecht vastgesteld op € 135. Daarnaast is het aanbiedingstarief voor restafval bij een ondergrondse container verhoogt van € 1,18 naar € 1,55. De overige ledigingstarieven waren in 2018 gelijk aan die van 2017.

Hondenbelasting
De opbrengst van de hondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. In 2018 is rekening gehouden met de trendmatige tariefsverhoging van 1%. Het tarief in 2018 bedroeg voor de eerste hond € 48,85 en voor iedere hond boven het aantal van één binnen hetzelfde huishouden € 64,30. De belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, bedroegen € 260,15 per kennel per belastingjaar.  

Leges
Voor 2018 is een trendmatige aanpassing van 1% doorgevoerd met uitzondering van de tarieven die door het Rijk bepaald worden (rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart en akten burgerlijke stand). Daarnaast zijn de leges voor de bouwactiviteiten met 10% verhoogd op basis van de vastgestelde begroting.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Bij de berekening van de tarieven 2018 is rekening gehouden met een lichte stijging van de WOZ-waarde van woningen en met een lichte daling van de WOZ-waarde van niet-woningen. Als gevolg hiervan zijn de tarieven voor de eigenarenbelasting woningen licht gedaald en de tarieven voor de eigenaren- en gebruikersheffing voor niet woningen gestegen. Hierbij is tevens rekening gehouden met de areaaluitbreiding door nieuwbouw.

Precariobelasting
Voor 2018 is een trendmatige aanpassing van 1% doorgevoerd.

Toeristenbelasting
De hoogte van de toeristenbelasting is in 2018 gehandhaafd op € 0,85 per overnachting.

Onderstaand het overzicht met de belastingopbrengsten 2018

Overzicht kostendekkendheid

Mate van kostendekkendheid
Voor de lokale heffingen geldt als wettelijke norm dat deze, op begrotingsbasis, niet boven het niveau van kostendekkendheid uit mogen komen. In onderstaande opstelling, op basis van de jaarrekening, het overzicht van de mate van kostendekkendheid van de volgende heffingen:

Heffing

Lasten taakveld

Apparaats-kosten

Overhead

BCF-BTW

Kwijt-schelding

Storting voorziening

Rente

Totale lasten

Andere inkomsten

Baten Heffing

Totale Baten

Kosten-dekkenheid

Riool

302

228

107

125

664

1.425

1.437

1.437

100,8%

Reiniging

1.453

118

126

400

37

-232

9

1.911

1.911

1.911

100%

Leges
Titel 1

54

707

90

11

862

26

530

556

64,5%

Leges
Titel 2

78

769

101

16

964

7

916

923

95,7%

Leges
Titel 3

85

214

35

35

370

19

19

5,2%

Lijkbe-zorging

71

161

28

3

262

238

238

90,8%

Markt-gelden

5

14

2

22

2

6

8

39,0%

Haven-gelden

66

14

9

89

1

13

14

15,9%

Bedragen in € 1.000

Ad. 1 Rioolheffing
De kostendekkendheid is nagenoeg gelijk aan de begrote kostendekkendheid van 100,1%.

Ad. 2 Reinigingsheffing
De kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing was begroot op 80,5%. De gerealiseerde lasten bedroegen uiteindelijk € 1.911.476. In dit totaalbedrag zit een onttrekking begrepen van € 231.677 uit de voorziening. Het totaal aan lasten is gelijk aan het totaal aan baten van € 1.911.476 waardoor de gerealiseerde kostendekkendheid op 100% uit komt.  

Ad. 3 Rijbewijzen en Reisdocumenten
De tarieven voor de rijbewijzen en reisdocumenten worden door het Rijk vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente beperkt invloed heeft om te streven naar een volledige mate van kostendekkendheid.

Ad. 4 Omgevingsvergunningen (bouwen)
De baten vallen hoger uit dan begroot, hier staan echter ook hogere apparaatskosten tegenover door de benodigde extra inhuur van personeel. Hierdoor is de kostendekkendheid iets lager uitgevallen dan begrote kostendekkendheid van 100%.

Ad. 5 APV en Toezicht en Handhaving
Doordat de lasten zijn toegenomen vanwege personele mutaties is de kostendekkendheid lager uitgevallen dan de 11,2% die werd begroot.

Ad. 6 Begraafplaatsen
Gelet op het feit dat de begraafplaatsen een parkachtig karakter hebben, is een hogere mate van kostendekkendheid moeilijk te realiseren. Doordat de lasten iets meer gestegen zijn dan de baten is de kostendekkendheid iets lager dan de begrote kostendekkendheid van 93,7%.

Ad. 7 Marktplaatsen
De kostendekkendheid van de marktgelden is nagenoeg gelijk aan de begrote kostendekkendheid.

Ad. 8 Havengelden
De kostendekkendheid van de marktgelden is nagenoeg gelijk aan de begrote kostendekkendheid.