Jaarrekening 2018

Paragraaf financiering

Renterisiconorm

Om het risico van renteaanpassing en herfinanciering bij langlopende leningen (> 1 jaar) te beperken is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm is bij ministeriële regeling bepaald en houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uit het volgende overzicht blijkt dat we met 2,05% (1.374 t.o.v. 67.104) ruim binnen de renterisiconorm blijven.

Variabelen renterisico(norm)

2018

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

1

Renteherziening

0

0

2

Aflossingen

1.395

1.374

3

Renterisico (1+2)

1.395

1.374

4

Renterisiconorm

12.357

13.421

5a=(4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

10.962

12.047

5b=(4<3)

Overschrijding renterisiconorm

Berekening renterisiconorm

Totaal

61.785

65.773

Bij ministeriële regeling vastgesteld %

20%

20%

4

Renterisiconorm

12.357

13.155