Jaarrekening 2018

Verschil verklaring per programma

Programma 7 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Ov uitkeringen gemeentefonds

10.817

10.817

11.045

11.045

11.045

11.045

Parkeren

8

8

-8

-8

Samenkracht&burgerparticipatie

-2.050

-2.134

18

-2.116

-1.953

31

-1.922

181

13

194

Wijkteams

-1.132

-1.255

-1.255

-1.377

11

-1.366

-122

11

-111

Begeleidende particpatie

-4.465

-4.535

328

-4.207

-4.957

401

-4.556

-423

73

-349

Arbeidsparticipatie

-948

200

200

-889

200

-689

-726

86

-640

163

-114

49

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-805

26

26

-904

18

-886

-1.127

33

-1.094

-224

15

-209

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.825

200

200

-2.814

250

-2.564

-3.000

764

-2.236

-186

514

328

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.470

-5.304

7

-5.297

-6.004

6

-5.998

-700

-1

-701

Volksgezondheid

-1.151

16

16

-1.117

16

-1.101

-1.024

16

-1.007

93

94

Saldo van baten en lasten

-17.845

11.259

-6.586

-18.951

11.890

-7.061

-20.168

12.394

-7.774

-1.217

504

-713

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

284

284

0

577

577

0

512

512

0

-65

-65

Resultaat

-17.845

11.543

-6.302

-18.951

12.467

-6.485

-20.168

12.906

-7.262

-1.217

440

-778