Jaarrekening 2018

Programma 6 Inkomensondersteuning

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-5.237

-5.108

-5.819

-5.769

50

Baten

3.851

3.665

3.725

3.851

125

Saldo van lasten en baten

-1.557

-1.443

-2.094

-1.918

176

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

330

225

-105

Resultaat

-1.507

-1.443

-1.764

-1.693

71