Jaarrekening 2018

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-10.502

-9.602

-10.030

-8.524

1.506

Baten

7.901

8.698

8.921

7.901

-1.020

Saldo van lasten en baten

4.136

-904

-1.109

-623

486

Stortingen in reserves

0

0

0

-800

-800

Onttrekkingen aan reserves

0

83

134

323

189

Resultaat

-773

-821

-975

-1.100

-125