Jaarrekening 2018

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-4.293

-4.605

-4.971

-4.595

376

Baten

4.419

4.344

4.496

4.419

-77

Saldo van lasten en baten

228

-260

-475

-176

299

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

130

78

-52

Resultaat

296

-260

-345

-98

247