Jaarrekening 2018

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-5.232

-4.732

-5.566

-5.559

7

Baten

455

378

428

455

27

Saldo van lasten en baten

-4.702

-4.354

-5.138

-5.103

34

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

309

1.106

1.062

-44

Resultaat

-4.309

-4.045

-4.031

-4.042

-10