Jaarrekening 2018

Programma 4 Economische zaken

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-1.144

-1.088

-1.004

-1.325

-321

Baten

1.557

1.025

916

1.557

641

Saldo van lasten en baten

69

-63

-88

232

320

Stortingen in reserves

0

0

0

-263

-263

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

Resultaat

-55

-63

-88

-31

57