Jaarrekening 2018

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-5.789

-5.450

-5.420

-5.179

241

Baten

487

248

455

487

32

Saldo van lasten en baten

-5.403

-5.202

-4.965

-4.692

273

Stortingen in reserves

0

-20

-241

-268

-27

Onttrekkingen aan reserves

0

327

359

314

-45

Resultaat

-5.017

-4.896

-4.847

-4.646

201