Jaarrekening 2018

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2018

Begroting 2018

Rekening

Saldo

2017

Primitief

Na wijzigingen

2018

2018

Lasten

-2.046

-1.995

-2.176

-2.160

15

Baten

92

26

81

92

11

Saldo van lasten en baten

-2.029

-1.969

-2.095

-2.068

26

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

17

17

0

Resultaat

-2.029

-1.969

-2.077

-2.051

26