Jaarrekening 2018

Programma 6 Inkomensondersteuning

Indicatoren

Integratie en huisvesting vergunninghouders

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2018

Stand december 2018

Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghouders

Eigen gegevens

80% (2016)

100%

75%

In 2018 hadden wij een taakstelling van 40 en een achterstand van 20 uit voorgaande jaren. Wij hadden dus 60 statushouders te huisvesten. In 2018 hebben wij 45 statushouders gehuisvest (75%). Daarmee hebben wij wel de taakstelling van 2018 behaald, maar de achterstand slechts beperkt weg kunnen werken. Redenen hiervoor zijn een uitgestelde gezinshereniging en een groter aandeel alleenstaanden in de tweede helft van 2018.Inmiddels zijn we in de eerste helft van 2019 bezig met een  inhaalslag en hebben we begin maart de taakstelling van het eerste halfjaar al behaald. Of we de achterstand dit jaar wel weg kunnen werken zal sterk afhankelijk zijn van het aantal statushouders dat aan onze gemeente gekoppeld wordt en hun samenstelling (gezinnen of alleenstaanden). De terugloop van het aantal koppelingen is overigens een landelijk probleem (o.a. door achterstanden bij het IND).

Percentage vergunninghouders dat na zes maanden participeert

Eigen gegevens

Eerste meting volgt

75%

44%

44% van de statushouders die de eerste helft van 2018 in Dalfsen zijn gevestigd, zijn op 1 februari 2019 naast de inburgering bezig met een taalstage, vrijwilligerswerk, werktraject of opleiding. Redenen waarom veel statushouders nog niet actief zijn, zijn vaak een inburgering die pas laat gestart is of persoonlijke omstandigheden zoals ziekte. Bij de evaluatie van het plan van aanpak zullen we dieper ingaan op deze indicator. Dan bekijken we welke stappen nodig zijn om het percentage te verhogen en om te beoordelen of de doelstelling realistisch is.

Armoedebeleid

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2018

Stand december 2018

Aantal schuldhulptrajecten

Registraties diverse organisaties

60 (2015)

65

60