Jaarrekening 2018

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Portefeuillehouders

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Uitslag

Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Recreatie en toerisme
Musea
Media (bibliotheek)
Samenkracht en burgerparticipatie (multifunctionele accommodaties)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

Mutatie reserves