Jaarrekening 2018

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouders

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Schuurman

Openbaar groen en (openlucht) recreatie    (o.a.kinderspeelplaatsen en evenemententerreinen).
Recreatieve havens (passantenhaven);
Gemeentelijke gebouwen/accomodaties/terreinen.
Verhardingen (wegen, pleinen, stoepen etc)
Openbare verlichting
Riolering
Watergangen
Infrastructurele kunstwerken (bruggen, duikers etc.)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

Verkeer en vervoer
Mutatie reserves