Jaarrekening 2018

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Het beleidskader
De gemeentelijke gebouwen worden onderhouden en in stand worden gehouden op basis van het "Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 - 2023". Dit plan is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2018.

Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
De gemeente heeft circa 25 gebouwen in eigendom en beheer. Gezamenlijke deler is dat alle gebouwen worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Alle gebouwen bij elkaar hebben een bruto vloeroppervlakte van ruim 25.000 m² en vertegenwoordigen een WOZ-waarde van in totaal ruim 25 miljoen euro.

Financiële consequenties
De benodigde middelen voor de uitvoering van werkzaamheden worden ten laste gebracht van de jaarbegroting (contracten, abonnementen, klachtenonderhoud) of worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen (meerjarenonderhoud en eenmalige uitgaven).

De voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt gevoed vanuit de jaarlijkse dotaties voor diverse gebouwen. Deze jaarlijkse dotatie van € 161.951 is gebaseerd op een onderhoudsplanning van tien jaar.

De gemeente heeft geen gebouwen voor onderwijs in eigendom. Voor de onderwijsgebouwen geldt een afzonderlijke vergelijkbare systematiek.

Verzekeringsbeleid
Van de gemeentelijke kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inclusief die voor het onderwijs, verzekerd op basis van een uitgebreide gevarenpolis (brand, storm, inbraak e.d.) op VNG voorwaarden.

Deze twee polissen zijn samengevoegd en in de loop  van  2018 Europees aanbesteed. De nieuwe polis heeft een looptijd van drie jaar (01-01-2019 tot 01-01-2022), met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden, tenzij 2 maanden voor de afloopdatum opgezegd. De polis kent een eigen risico van
€ 2.500.

Alle gebouwen zijn eind 2018 opnieuw getaxeerd. Deze taxaties hebben een geldigheidsduur van zes jaar.