Jaarrekening 2018

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Het beleidskader
Het beheer van de gemeentelijke riolering vindt plaats op basis van het in 2017 vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). De verplichting voor het hebben van dit plan is vastgelegd in de Wet Milieubeheer (Wm). Het plan beschrijft hoe wij invulling geven aan onze wettelijke zorgplichten. Meerjarige doel(en) hierbij zijn:

  1. Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
  2. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert;
  3. Zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater (voor zover niet door particulier).

Kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren
Riolering bestaat uit diverse objecten zoals buizen, putten en pompen voor inzameling en transport van afvalwater, maar bijvoorbeeld ook wadi's voor de infiltratie van regenwater. In hoofdzaak bestaat de riolering uit 169 kilometer vrijverval riolering en 63 kilometer mechanische riolering. Er zijn meer dan 3.500 inspectieputten, 30 gemalen en 300 pompunits.

Elk jaar worden gemalen, pompunits en 1/10e deel van het vrijverval stelsel gereinigd en geïnspecteerd om het onderhoudsniveau te monitoren en de te nemen maatregelen te bepalen. De riolering is in goede staat en er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties
In het gemeentelijke rioleringsplan is de huidige situatie omschreven, is de ambitie met het gewenste onderhoudsniveau vastgesteld en zijn de bijbehorende maatregelen en middelen bepaald. Het totaalpakket vormt de grondslag voor het kostendekkende tarief van de rioolheffing. Er wordt voor de riolering met een voorziening voor toekomstig onderhoud gewerkt. De totale lasten van de riolering vallen onder programma 8 duurzaamheid en milieu.

Exploitatie exclusief toegerekende overhead, btw groot onderhoud en investeringen

x € 1.000

Rekening 2017

Rekening 2018

Riolering

550

509

Mutatie voorziening riolering

x € 1.000

Rekening 2017

Rekening 2018

Bruto Dotatie

760

664

Om invulling te geven aan de gestelde doelen zijn voor de maatregelen de volgende bedragen opgenomen. Het bedrag wordt onttrokken aan de voorziening riolering.

Groot onderhoud

x € 1.000

Rekening 2017

Rekening 2018

Maatregelen uitvoering GRP

7

0

Bedrag is exclusief de onttrekking aan de voorziening.

Nieuwe investeringen

x € 1.000

Rekening 2017

Rekening 2018

Nieuwe ontwikkelingen GRP

24

2