Jaarrekening 2018

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Infrastructurele kunstwerken (verkeersbruggen en duikers)

Het beleidskader
Beleidskader is het beleidsplan Integraal beheer openbare ruimte. Met dat beleidsplan zijn het gewenste onderhoudsniveau en de benodigde financiële middelen vastgelegd. Met het vastgestelde niveau wordt ingezet op het  behoud van duurzame en veilige kunstwerken. Het beheer van de kunstwerken is uitgewerkt in het beheerplan civiele kunstwerken 2018-2022.

Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
Het areaal bestaat uit 60 objecten onderverdeeld 10 verkeersbruggen, 15 duikerbruggen, 25 fiets- en voetgangersbruggen, 3 tunnels, 6 kademuren en 1 overkluizing. Daarnaast heeft de gemeente circa 530 duikers in beheer.

De civiele kunstwerken worden conform het beheerplan onderhouden op een “redelijk” onderhoudsniveau (conditiescore 3 NEN 2767-4). Dit onderhoudsniveau komt overeen met de afgesproken beeldkwaliteitsscore “B” in het IBOR.

Financiële consequenties beleidsdoel
De totale lasten/baten voor civiele kunstwerken (exclusief apparaatskosten) vallen onder programma 3 beheer openbare ruimte. Het budget is opgedeeld in regulier budget en budget voor groot onderhoud.

x € 1.000

Rekening 2017

Rekening 2018

Regulier budget

20

4

x € 1.000

Rekening 2017

Rekening 2018

Groot onderhoud budget

0

44